Rada vysokých škôl SR je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. RVŠ SR tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a a kolektívnymi orgánmi fakúlt určenými v štatúte príslušnej vysokej školy.

RVŠ SR má svoj rokovací poriadok a štatút, ktorý definuje orgány RVŠ SR. Orgány RVŠ SR tvoria predseda, podpredsedovia, predsedníctvo a odborné komisie rady. Odborné komisie rady sú nasledovné: Rada pre rozvoj a financovanie (RRF), Rada pre vedu, techniku a umenie (RVTU) a Rada pre vzdelávanie a výchovu (RVV). Veľmi dôležitou pri práci RVŠ SR je aj Legislatívna komisia. Zasadnutia RVŠ SR zvoláva predsedníctvo najmenej raz do roka.

Obdobie, na ktoré sú zvolení súčasní členovia RVŠ SR je štvorročné a končí 31. mája 2027. Zápisnice zo zasadnutí RVŠ SR a aktuálne prerokúvané materiály budú prostredníctvom týchto stránok prístupné širokej akademickej verejnosti.