Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.

RVŠ má svoj rokovací poriadok a štatút, ktorý definuje orgány RVŠ. Orgány RVŠ tvoria predseda, podpredsedovia, predsedníctvo. RVŠ si vytvorila stále odborné komisie. Niektoré stále komisie sa z historických dôvodov volajú Rady: Rada pre rozvoj a financovanie (RRF), Rada pre vedu, techniku a umenie (RVTU) a Rada pre vzdelávanie a výchovu (RVV). Veľmi dôležitou pri práci RVŠ je aj Legislatívna komisia. Zasadnutia RVŠ zvoláva predsedníctvo najmenej raz do roka.

Obdobie, na ktoré sú zvolení súčasní členovia RVŠ je štvorročné a končí 31. mája 2023. Zápisnice zo zasadnutí RVŠ a aktuálne prerokúvané materiály budú prostredníctvom týchto stránok prístupné širokej akademickej verejnosti.