Rada pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len RVV) je odborným orgánom (komisiou) Rady vysokých škôl SR.

Medzi hlavné úlohy RVV patrí najmä v zmysle štatútu RVŠ SR a štatútu RVV reprezentovať záujmy vysokých škôl v oblastiach vzdelávania a výchovy v rozsahu delegovanom Radou vysokých škôl v štatúte RVV.

K dispozícii je zoznam súčasných členov RVV a uznesenia zo zasadnutí RVV, ako aj aktuálne prerokovávané materiály