MenoVysoká škola
Putala Martin, doc. RNDr. PhD., predseda RVŠ SR Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltés Lukáš, Ing., PhD., podpredseda RVŠ SR Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Soták Roman, doc. RNDr. PhD., podpredseda RVŠ SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Blažek Ondrej, npor. JUDr. PhDr. Akadémia policajného zboru
Dostálová Katarína, MUDr., PhD., MPH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Galdunová Helena, PaedDr. Mgr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove
Hovanec Michal, doc. Ing., PhD.,Ing.-Paed. IGIP Technická univerzita v Košiciach
Hrmo Roman, prof. PaedDr. Ing., PhD., MBA Vysoká škola DTI
Hužvár Miroslav, RNDr. PhD., predseda RRF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Karpat Andrej, doc. JUDr., PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Kompan Jaroslav, mjr. Ing., PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Kováčová Natália, doc. PhDr., PhD. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Krajčovičová Zdenka, doc, RNDr. PhD., MPH, predsedníčka RVTU Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Lenč Jozef, PhDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Makar Róbert, doc. Mgr. art. ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Patkoló Ladislav, Mgr. art., ArtD. Vysoká škola múzických umení
Pavlovičová Gabriela, doc. PaedDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pažický Peter, Mgr. art. ArtD. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Počta Peter, prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Polačko Jozef, doc. PhDr. ThLic. Ing., PhD., MBA Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Rusnáková Markéta, doc. PhDr., PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
Šejnoha Bohumil, Ing. mult., PhD., MSc. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Sidak Mikuláš, prof., DrSc. Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Šimková Danica, Ing. Akadémia umení v Banskej Bystrici
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD., predseda RVV Slovenská technická univerzita v Bratislave
Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene
Tajtáková Mária, doc. Ing., PhD., MBA. Vysoká škola manažmentu
Tománek Pavol, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD., MBA, MHA Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Tóth János, prof. RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
Tóth Marián, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tumpach Miloš, prof. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
Varga Peter, doc. JUDr. PhD. Trnavská univerzita v Trnave