MenoVysoká škola
Putala Martin, doc. RNDr. PhD., predseda Rady VŠ Univerzita Komenského v Bratislave
Čekanová Anna, PhDr. PhD., podpredsedníčka Rady VŠ Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD., podpredseda Rady VŠ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Alcnauer Július, PaedDr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Andrassy Vladimír, Ing. PhD. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v L.Mikuláši
Bachratý Hynek, RNDr. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatky
Bakošová Monika, doc. Ing., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bolibruchová Dana, prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Boržíková Iveta, PaedDr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu
Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach
Brezina Ivan, Ing. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta ekonómie a podnikania
Brník Andrej, Mgr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Brocková Katarína, Dr. habil., JUDr. Ing., LL.M, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Buleca Ján, doc. Ing. MVDr. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Burda Eduard, doc. JUDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta
Candrák Juraj, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Chudá Daniela, doc. Mgr., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Čorejová Tatiana, Dr.h.c.prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Csiba Peter, RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne, Ekonomická fakulta
Dědová Mária, PhDr., PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Denci Michal, Ing. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Dian Daniel, Mgr. et. Mgr. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Dolný Jaroslav, JUDr. Ing., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Dostálová Katarína, MUDr. PhD. MPH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Drímal Marek, doc. Ing., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Duchoň František, prof. Ing., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dudeková Alena, PhDr. Ing., PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Ďurkovičová Jana, JUDr. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fedor Pavol, prof. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fronc Gašpar, Mgr. Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Galdunová Helena, PaedDr. Mgr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove
Gallik Ján, doc. PhDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií
Greguš Michal, doc. RNDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Grendová Kristína, PhDr. PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Grupač Marián, Mgr., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
Gurčík Ľubomír, prof. Ing., CSc. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Hagarová Mária, doc. Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Hajdučeková Ivica, doc. PaedDr., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Hašková Alena, prof. PaedDr., CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Hetényi Martin, doc. PhDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Hišem Cyril, prof. ThDr., PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta
Hlaváč Július, Ing., PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta informatiky
Hlaváč Pavol, Ing. PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Hudec Oto, Mgr. art., ArtD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
Hudec Pavol, doc. Ing. CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Hužvár Miroslav, RNDr. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Hybská Helena, doc. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene
Jarina Roman, doc. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Jurík Milan, Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Kamenčík Marián, PhDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
Kancír Ján, doc. PaedDr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Karpat Andrej, JUDr. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Kasarda Martin, doc. PhDr. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta masmédií
Klimková Andrea, PhDr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Kluvancová Petra, Ing. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Kočiško Marek, doc. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Koišová Eva, Ing. PhD., MBA Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálnoekonomických vzťahov
Koleda Peter, Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Korintuš Karol, RNDr. PhD. Vysoká škola DTI
Koščálová Alena, MUDr., MSc. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta
Koščová Jana, MVDr., PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Kováčik Jozef, doc. RNDr., PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Kováčová Viera, doc. PhDr. PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Krajčovičová Zdenka, RNDr. PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
Kubinec Martin, doc. JUDr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnicka fakulta
Kuchta Milan, doc. MUDr. CSc., mim.prof. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Kulašíková Zuzana, PhDr. PhD. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Kurtanský Alexander, MUDr. Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Kvapil Roman, PhDr., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Kvokačka Adrián, Mgr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Lendelová Jana, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Lévai Attila, Mgr. PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne, Reformovaná teologická fakulta
Majerík Jozef, doc. Ing. PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky
Makar Róbert, doc. Mgr. art. ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Malík Branislav, doc. PhDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Manová Eva, doc. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Marônek Milan, prof. Ing. , CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Masarik Jozef, prof. RNDr., DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Masaryková Eva, Mgr. art. ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Mazúrová Barbora, Ing. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Mészáros Peter, Mgr., PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Právnicka fakulta
Mezei Juraj, mjr. JUDr., PhD. Akadémia policajného zboru v Bratislave
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Mitaľ Ondrej, PhDr., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Neogrády Pavel, doc. RNDr.. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Olšiak Róbert, doc. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Ondrušová Darina, prof. Ing. PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
Pajtášová Mariana, prof. RNDr. PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Panáková Jaroslava, Mgr. MA., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Papán Daniel, Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Papanetzová Lucia, doc. Mgr. Art., ArtD. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta
Pavelka Ľuboš, doc. Ing., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Pavlovičová Gabriela, doc. PaedDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pažický Peter, Mgr. art. ArtD. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Pergler František, doc. ArtD. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Plašienková Zlatica, prof. PhDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Počta Peter, prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Pogran Štefan, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Polák Peter, prof. JUDr. PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Pŕívarová Magdaléna, prof. Ing. CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Purcz Pavol, doc. RNDr. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Rusnáková Markéta, doc. PhDr. PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Šafaříková Katarína, Mgr. Art., ArtD. Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta
Schlarmannová Janka, doc. PaedDr., PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied
Šebeň Vladimír, dr.h.c. doc. PaedDr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Sedláček Jaromír, prof. PaedDr. PhD: Katolícka univerzita v Ružomberku
Sedláková Iveta, Ing., PhD. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Sedliačiková Mariana, doc. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Šejnoha Bohumil, Ing. mult., MSc. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ševc Juraj, RNDr., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Siládi Vladimír, PaedDr. Mgr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Šimková Danica, Ing. Akadémia umení v Banskej Bystrici
Šíp Maroš, PhDr. ThDr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Soták Roman, doc. RNDr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Spišák Emil, prof. Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Šramel Bystrík, JUDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stanovič Radovan, Ing. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene
Švihrová Viera, prof. MUDr. CSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Szarková Miroslava, prof. PhDr. CSc. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Szőköl István, Dr. habil., Ing. PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta
Tajtáková Mária, doc. Ing., PhD. Vysoká škola manažmentu
Tauš Peter, doc. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Tihányi Juraj, PhDr. PhD., MPH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdarvotníctva
Tománek Ľubor, Mgr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Tóth János, prof. RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
Tóth Jaroslav, Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Tumpach Miloš, prof. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
Uhel Jaroslav, prof. PaedDr. ArtD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Ušiak Jaroslav, doc. Mgr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Varga Peter, doc. JUDr. PhD. Trnavská univerzita v Trnave
Veľas Andrej, doc. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Višňovský Ján, doc. PhDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vojtková Mária, doc. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
Vranovičová Beáta, RNDr. PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied
Žultáková Silvia, PhDr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov