MenoVysoká škola
Putala Martin, doc. RNDr. PhD., predseda RVŠ SR Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltés Lukáš, Ing., PhD., podpredseda RVŠ SR Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií
Soták Roman, doc. RNDr. PhD., podpredseda RVŠ SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Bachratý Hynek, RNDr. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatky
Bačík Radovan, prof., PhDr., PhD., MBA, LL.M. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu
Bereta Martin, Ing., PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva
Blažek Ondrej, npor. JUDr. PhDr. Akadémia policajného zboru
Boorová Brigita, Ing., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Boržíková Iveta, doc. PaedDr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu
Brezina Pavol, doc. Mgr., PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Brix Richard, PhDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied
Buchová Holičková Zuzana, Mgr. et Mgr.art., ArtD. Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta
Burda Eduard, doc. JUDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta
Čekanová Anna, PhDr. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta
Chromčák Jakub, Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Čižmáriková Martina, doc. MUDr., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Čorejová Tatiana, Dr.h.c.prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Csiba Peter, Dr. habil. RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne, Fakulta ekonómie a informatiky
Cviklovič Vladimír, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta
Dědová Mária, doc. PhDr., PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Dostálová Katarína, MUDr., PhD., MPH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Ďurkovičová Jana, JUDr. PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fedor Pavol, prof. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Figulová Andrea, Mgr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fridrichová Petra, Mgr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Frišták Vladimír, doc. RNDr., PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Fronc Gašpar, Mgr. Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Galdunová Helena, PaedDr. Mgr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove
Gálik Branislav, prof. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Gallik Ján, doc. PhDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií
Graca Martin, Mgr. PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Greguš Michal, doc. RNDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Grendová Kristína, PhDr., PhD. MPH Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Hajdučeková Ivica doc. PaedDr., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Hišem Cyril, prof. ThDr., PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Hovanec Michal, doc. Ing., PhD.,Ing.-Paed. IGIP Technická univerzita v Košiciach
Hrmo Roman, prof. PaedDr. Ing., PhD., MBA Vysoká škola DTI
Hudec Oto, doc. Mgr. art., ArtD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
Hužvár Miroslav, RNDr. PhD., predseda RRF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Hybská Helena doc. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Jambor Tomáš, Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Jančát Lukáš, JUDr. PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Jančíková Eva, Dr. habil. Ing., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Jurík Milan, Mgr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta
Kamenčík Marián, PhDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta
Karpat Andrej, doc. JUDr., PhD. Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Kašlíková Katarína, PhDr., PhD., MPH Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva
Klimková Andrea, doc. PhDr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Kočiško Marek, prof. Ing. PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Koišová Eva, Ing. PhD., MBA Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálnoekonomických vzťahov
Koleda Peter, doc. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky
Kompan Jaroslav, mjr. Ing., PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu
Kováčová Natália, doc. PhDr., PhD. Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Krajčovičová Zdenka, doc, RNDr. PhD., MPH, predsedníčka RVTU Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Kubinec Martin, doc. JUDr. Ing., PhD., univ.prof. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
Kurtanský Alexander, MUDr. Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Kvokačka Adrián, doc. Mgr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Kyšeľa Kamil, Ing., PhD., Ing.-Paed. IGIP Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Lenč Jozef, PhDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Lieskovský Martin, doc. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Majerík Jozef, doc. Ing. PhD., EUR ING Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky
Makar Róbert, doc. Mgr. art. ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Makyš Pavol, doc. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Malovecký Mojmír, PhDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Marônek Milan, prof. Ing. , CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Masarik Jozef, prof. RNDr., DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mazúrová Barbora, Ing. PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Meluchová Jitka, doc. Ing., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
Mészáros Peter Mgr., PhD. Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Mezeyová Ivana, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Mičian Miloš, doc. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Mokriš Marek, doc. Mgr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Moláková Katarína, doc. Mgr. art., ArtD. Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Moravčíková Jana, doc. Ing., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied
Nagy Melinda, Dr. habil., PaedDr., PhD. Univerzita J.Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta
Nahálka Pavel, Ing. arch., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Neogrády Pavel, doc. Mgr., DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Nežinský Eduard, doc. Ing., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Olexová Cecília, doc. Ing., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach
Olšiak Róbert, prof. Ing. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Ondrušová Darina, prof. Ing. PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
Patkoló Ladislav, Mgr. art., ArtD. Vysoká škola múzických umení
Pavlíková Žaneta, PaedDr., PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Pavlovičová Gabriela, doc. PaedDr. PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pažický Peter, Mgr. art. ArtD. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Pčolinská Lenka, Ing., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Plašienková Zlatica, prof. PhDr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Počta Peter, prof. Ing., PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Polačko Jozef, doc. PhDr. ThLic. Ing., PhD., MBA Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Qineti Artan, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Rapčíková Tatiana, doc. PhDr. Mgr., PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Repka Dominik, doc. Mgr., PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Rončáková Terézia, prof. Mgr., PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Ručinský Rastislav, Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Rusnáková Markéta, doc. PhDr., PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
Šafaříková Katarína, doc. Mgr. Art., ArtD. Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta
Schavel Milan, prof. PaedDr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Schlarmannová Janka, doc. PaedDr., PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky
Šebeň Vladimír, dr.h.c. doc. PaedDr. PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Šebová Miriam, doc. Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Sedláček Jaromír, prof. PaedDr. PhD: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Šejnoha Bohumil, Ing. mult., PhD., MSc. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Ševc Juraj doc. RNDr., PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta
Ševčík Patrik, doc. Mgr.art., ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Sidak Mikuláš, prof., DrSc. Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Šimková Danica, Ing. Akadémia umení v Banskej Bystrici
Slivka Daniel, prof. PhDr., ThDr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Šolc Marek, doc. Ing., PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Solgajová Andrea, doc. PhDr., PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Somogyi Alfréd, doc. ThDr., PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne, Reformovaná teologická fakulta
Špilák Peter, doc. Mgr. art. Mgr., PhD., ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení
Spišák Emil, prof. Ing., CSc. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Stanko Štefan, prof. Ing., PhD., predseda RVV Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stopjaková Viera, prof. Ing., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene
Šupler Marek, MUDr., MPH. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta
Švec Jakub, Mgr., PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
Tajtáková Mária, doc. Ing., PhD., MBA. Vysoká škola manažmentu
Tihányi Juraj, PhDr., PhD., MPH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva
Tiňo Radko, doc. Ing., PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Tománek Ľubor, Mgr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Tománek Pavol, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD., MBA, MHA Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Tonhajzerová Ingrid, prof. MUDr., PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Tóth János, prof. RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
Tóth Jaroslav, Mgr. PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Tóth Marián, doc. Ing., PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tumpach Miloš, prof. Ing. PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave
Turisová Ingrid, doc. RNDr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ušiak Jaroslav, prof. Mgr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Varga Peter, doc. JUDr. PhD. Trnavská univerzita v Trnave
Veľas Andrej, prof. Ing. PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Vulganová Katarína, RNDr., PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied v Piešťanoch
Zachar Martin, doc. Ing., PhD. Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Žák Štefan, doc. Ing., PhD., MBA, LL.M. Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Žiaková Elena, doc. PhDr., PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Žultáková Silvia, PhDr., PhD. Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov