Verejné vysoké školy

1.Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
3.Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
4.Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
5.Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
6.Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3
813 01 Bratislava
7.Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
8.Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
9.Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
10.Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
11.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
12.Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
13.Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
14.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra
15.Prešovská univerzita v PrešovePrešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č.15
080 01 Prešov
16.Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22
974 00 Banská Bystrica
17.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
18.Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
19.Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
20.Univerzita J. Selyeho
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno

Štátne vysoké školy

21.Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš
22.Akadémia Policajného zboru
Sklabinská 1
835 17 Bratislava
23.Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava

Súkromné vysoké školy

24.Vysoká škola manažmentu
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
25.Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Palackého 1
P. O. Box 10
810 00 Bratislava
26.Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
Furdekova 16
85104 Bratislava
27.Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
28.Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo
29.Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov
30.Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
31.Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grősslingova 53
811 09 Bratislava
32.Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínova 17
040 01 Košice
33.Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica