Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len RRF) je odborným orgánom (komisiou) Rady vysokých škôl SR.

Medzi hlavné úlohy RRF patrí najmä v zmysle štatútu RVŠ SR a štatútu RRF (čl. 2, ods. 1) reprezentovať záujmy vysokých škôl v oblastiach rozvoja a financovania vysokých škôl v rozsahu delegovanom Radou vysokých škôl v štatúte RRF.

K dispozícii je zoznam súčasných členov RRF a Zápisnice zo zasadnutí RRF a aktuálne prerokúvané materiály budú prostredníctvom týchto stránok prístupné širokej akademickej verejnosti.