Štatút Rady pre rozvoj a financovanie vysokých škôl pri RVŠ SR

Preambula

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky zriaďuje podľa čl. 10, ods. 1 svojho štatútu Radu pre rozvoj a financovanie vysokých škôl pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky a deleguje jej podľa čl. 10 ods. 5 svojho štatútu kompetencie pre oblasť rozvoja a financovania v rozsahu vymedzenom týmto štatútom.

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 1. Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR (ďalej len rada) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Rady vysokých škôl pre oblasť tvorby a realizácie stratégie vysokých škôl v oblasti rozvoja a financovania. Vo svojej činnosti spolupracuje s príslušnými odbornými útvarmi Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v záujme obojstrannej informovanosti v danej problematike a s cieľom pôsobiť pri tvorbe štátnej politiky v oblasti rozvoja a financovania vysokých škôl v rezorte školstva SR, presadzovať a sledovať jej realizáciu.
 2. Členmi rady sú prorektori, resp. poverení zamestnanci vysokých škôl (jeden za každú vysokú školu), ktorých do tejto rady deleguje rektor príslušnej vysokej školy, dvaja kvestori, ktorých deleguje Klub kvestorov, traja zástupcovia Rady vysokých škôl, ktorých deleguje Rada vysokých škôl a traja zástupcovia ministerstva školstva, ktorých deleguje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“).
 3. Členstvo v rade je zastupiteľné takto:
  a) prorektor, resp. poverený zamestnanec vysokej školy je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom príslušnej vysokej školy,
  b) kvestor je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom Klubu kvestorov,
  c) zástupca RVŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným členom RVŠ SR,
  d) zástupca ministerstva školstva je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom ministerstva školstva.

Čl. 2 Pôsobnosť rady

 1. Rada reprezentuje záujmy vysokých škôl v oblastiach rozvoja a financovania vysokých škôl v rozsahu delegovanom Radou vysokých škôl SR v tomto štatúte.
 2. Rada plní najmä tieto úlohy:
  a) iniciuje riešenie otázok, ktoré majú strategický význam pre dosiahnutie kvantitatívneho rastu podielu vysokoškolsky vzdelaných občanov, spojeného s rastom kvalitatívnej úrovne vzdelávania a pre riešenie ekonomicko-sociálnych podmienok tohoto procesu v spoločnosti,
  b) vyjadruje sa k podstatným návrhom a opatreniam, ktoré sa týkajú rozvoja vysokých škôl,
  c) vyjadruje sa k financovaniu vysokých škôl a  k metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
  d) poskytuje pomoc a spoluprácu odborným útvarom ministerstva školstva pri tvorbe koncepčných a strategických opatrení,
  e) vytvára pôdu pre výmenu názorov a koordináciu postupov, príp. stanovísk samosprávnych orgánov vysokých škôl,
  f) predkladá návrhy riešení alebo kritérií riešenia v konkrétnych veciach,
  g) reprezentuje vysoké školy v ďalších veciach v rozsahu kompetencie delegovanej RVŠ SR.

Čl. 3 Orgány rady

 1. Rada si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedov spravidla na štyri roky.
 2. Ak predsedovi z akýchkoľvek dôvodov skonči funkčné obdobie, zvolá podpredseda zasadnutie rady, na ktorom sa zvolia orgány rady pre ďalšie obdobie.
 3. Predsedníctvo rady tvoria predseda rady, podpredsedovia, jeden zo zástupcov RVŠ SR a jeden zo zástupcov ministerstva školstva v rade.
 4. Tajomníka rady určuje predseda Rady vysokých škôl SR zo sekretariátu RVŠ SR. Tajomník zodpovedá predsedovi rady za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti rady.

Čl. 4 Práva a povinnosti členov rady

 1. Členovia rady sú oprávnení predkladať rade iniciatívne návrhy a námety a zúčastňovať sa na činnosti rady.
 2. Členovia rady sú povinní najmä zúčastňovať sa na zasadaniach rady a plniť úlohy podľa čl. 2 tohoto štatútu.
 3. Rada môže na plnenie svojich úloh požadovať podkladové materiály z vysokých škôl a fakúlt, príslušných odborných útvarov ministerstva školstva a od iných spolupracujúcich orgánov a inštitúcií.

Čl. 5 Rokovanie rady a jej predsedníctva

 1. Zasadnutia rady zvoláva predseda najmenej dvakrát ročne. Rokovania vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo predsedom poverený člen rady.
 2. Predseda rady zvoláva predsedníctvo rady na prípravu zasadania rady a v záujme operatívneho riešenia úloh rady v období medzi jej zasadaniami.
 3. Predseda môže prizvať na rokovanie rady alebo jej predsedníctva odborníkov z oblasti rozvoja a financovania vysokých škôl.
 4. Uznesenia rady majú charakter odporúčaní.
 5. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina členov rady.
 6. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 7. Vo veciach podľa čl. 2, bod 2, písm. c) majú poradný hlas rektormi delegovaní prorektori, resp. poverení zamestnanci súkromných a štátnych vysokých škôl. V týchto prípadoch je na platnosť uznesenia potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ostatných prítomných členov.
 8. Z rokovaní rady a jej predsedníctva vyhotovuje tajomník zápisnicu, ktorú po schválení predsedom rozosiela všetkým členom.

Čl. 6 Zabezpečenie činnosti rady

 1. Po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečuje činnosť rady a jej predsedníctva tajomník rady.
 2. Náklady spojené s činnosťou rady sú financované z prostriedkov Rady vysokých škôl vyčlenených na tento účel.

Čl. 7 Záverečne ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Radou vysokých škôl SR. Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Rada vysokých škôl SR.

Schválila Rada vysokých škôl na svojom zasadaní dňa 8. 12. 2020.

Martin Putala

predseda RVŠ SR