doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda RVŠ SR
Univerzita Komenského v Bratislave
PhDr. Anna Čekanová, PhD.
podpredsedníčka RVŠ SR
Technická univerzita v Košiciach
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
podpredseda RVŠ SR
Slovenská technická univerzita v Bratislave