Čl. 1. Ustanovenie Rady vysokých škôl

 1. V kalendárnom roku, v ktorom končí funkčné obdobie Rady vysokých škôl (ďalej len „rada“), vyzve predseda rady najmenej 60 dní pred skončením jej funkčného obdobia akademické senáty vysokých škôl a kolektívne orgány fakúlt v Slovenskej republike k voľbe svojich zástupcov do rady na nové funkčné obdobie.
 2. Zápisnicu o voľbe člena rady zašle príslušný akademický senát, resp. kolektívny orgán fakulty s údajmi o členovi (meno, priezvisko, tituly, funkcia, adresa pracoviska vrátane PSČ, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty) na sekretariát rady.
 3. Akademický senát, resp. kolektívny orgán fakulty, ktorý svojho zástupcu do rady zvolil v priebehu funkčného obdobia a neuskutoční voľbu nového člena, potvrdí mandát svojho zástupcu v rade na nové funkčné obdobie.
 4. Členov rady zvolených akademickými senátmi vysokých škôl a kolektívnymi orgánmi fakúlt a členov, ktorým akademické senáty vysokých škôl a kolektívne orgány fakúlt potvrdili mandát, zvolá na ustanovujúce zasadnutie do 30 dní od skončenia funkčného obdobia rady predseda odstupujúcej rady. Programom ustanovujúceho zasadnutia rady je prerokovanie správy o činnosti odstupujúcej rady za celé jej funkčné obdobie a voľba predsedu a podpredsedov rady.
 5. Ustanovujúce zasadnutie novej rady vedie predseda alebo podpredseda odstupujúcej rady.
 6. Predseda alebo podpredseda odstupujúcej rady podá na ustanovujúcom zasadnutí rady správu o činnosti odstupujúcej rady za celé jej funkčné obdobie.
 7. Po zvolení predsedu a jej podpredsedov sa ujme vedenia zasadnutia novozvolený predseda rady.

Čl. 2. Voľby predsedu a podpredsedov rady

 1. Voľby predsedu a podpredsedov rady sú priame, s tajným hlasovaním.
 2. Voľby predsedu a podpredsedov sa uskutočňujú jednotlivo.
 3. Na uskutočnenie platných volieb je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady.
 4. Kandidátov na funkciu predsedu s ich súhlasom navrhujú členovia novej rady na sekretariát rady do konca funkčného obdobia predchádzajúcej rady tak, aby členovia rady mali súčasne s pozvánkou na zasadnutie rady k dispozícii aj stručnú charakteristiku kandidátov.
 5. V prípade, že vopred nie je k dispozícii žiadny návrh na funkciu predsedu, resp. žiadny vopred navrhnutý kandidát nie je zvolený, môžu kandidátov navrhnúť členovia rady priamo na zasadnutí z prítomných členov s uvedením ich stručnej charakteristiky.
 6. Kandidátov na funkciu podpredsedu rady navrhujú členovia rady na zasadnutí rady s ich súhlasom.
 7. Kandidáti jednotlivo prednesú predstavu o svojej činnosti v navrhovanej funkcii a odpovedia na otázky z pléna. Pri predstavovaní kandidáta nie sú ďalší kandidáti na túto funkciu prítomní.
 8. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na volebných lístkoch, podpísaných predsedom volebnej komisie. Platný lístok pri voľbe predsedu je lístok s jedným menom kandidáta a lístok prázdny. Platný lístok pri voľbe podpredsedu je lístok s dvomi menami kandidátov, jedným menom kandidáta alebo lístok prázdny.
 9. Voľby sú dvojkolové:
  • V prvom kole je kandidát zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov.
  • Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa o postupujúcom rozhodne osobitným hlasovaním.
  • V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. Pri rovnosti získaných hlasov sa hlasovanie opakuje.

Čl. 3. Zasadnutia rady

 1. Zasadnutia rady sú spravidla verejné.
 2. Neverejná časť verejného zasadnutia alebo neverejné zasadnutie sa konajú výnimočne, ak sa na tom uznesie rada na návrh ktoréhokoľvek člena rady.
 3. Predsedníctvo rady môže na zasadnutia rady pozvať zástupcov ústredných štátnych i neštátnych orgánov a organizácií, odborových a študentských orgánov a organizácií, ako aj osobnosti vedeckého, pedagogického, kultúrneho, politického a hospodárskeho života.

Čl. 4. Program zasadnutia rady

 1. Program zasadnutia rady navrhuje a pripravuje predsedníctvo rady.
 2. Program riadneho zasadnutia zahŕňa povinne tieto body:
  • Voľba mandátovej komisie,
  • Voľba návrhovej komisie,
  • Správa predsedníctva o jeho činnosti medzi zasadnutiami rady,
  • Kontrola uznesení.
 3. Program zasadnutia, návrhy a správy, ktoré sú predmetom rokovania, musia byť doručené členom rady najneskôr 14 dní pred konaním zasadnutia rady. Tento termín môže byť skrátený, ak to rozsah a povaha prerokúvanej veci nevylučuje.
 4. O prijatí návrhu programu zasadnutia, námietkach proti nemu, ako aj o jeho doplnení rozhoduje rada hlasovaním na začiatku zasadnutia.

Čl. 5.Vedenie zasadnutia rady

 1. Zasadnutie rady vedie predseda rady alebo ním poverený podpredseda (ďalej len predsedajúci).
 2. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady.

Čl. 6. Rokovanie na zasadnutiach rady

 1. Návrhy a správy predkladané na zasadnutie rady jej predsedníctvom uvedie určený člen predsedníctva rady alebo prizvaný zástupca ústredného orgánu štátnej správy, resp. iného orgánu alebo inštitúcie.
 2. Pred rokovaním o závažných otázkach si predsedníctvo rady môže vyžiadať stanovisko akademických senátov vysokých škôl a kolektívnych orgánov fakúlt, ako aj komisií rady.
 3. Iniciatívne návrhy členov rady, ktoré boli uznesením podľa Čl. 4 ods. 5 tohto rokovacieho poriadku zahrnuté do programu zasadnutia, uvádzajú ich navrhovatelia.
 4. Po vystúpení navrhovateľa otvorí predsedajúci k danému bodu programu rozpravu.
 5. Rada sa môže uzniesť na určení dĺžky času na rozpravu k prerokúvanému bodu programu.
 6. Rozpravu uzatvára predsedajúci
  • po odznení vystúpení prítomných členov rady alebo
  • po uplynutí času určeného na rozpravu podľa ods. 5, alebo
  • na základe rozhodnutia rady, hlasovanie sa uskutoční na návrh ktoréhokoľvek člena rady.

Čl. 7. Hlasovanie

 1. Po ukončení rozpravy o bode programu sa spravidla hlasuje o prijatí uznesení. Návrhy uznesení prednesených počas rozpravy prednesie navrhovateľ alebo predseda návrhovej komisie. Predsedajúci dá hlasovať iba o písomne predložených návrhoch uznesení.
 2. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov rady.
 3. O personálnych otázkach sa hlasuje tajne.
 4. O ostatných otázkach sa spravidla hlasuje zdvihnutím ruky. V prípade pochybností o spôsobe hlasovania sa uskutoční osobitné hlasovanie.
 5. Ak k predloženému návrhu na hlasovanie sú podané pozmeňujúce návrhy, pri hlasovaní sa postupuje takto:
  • ak predkladateľ akceptuje pozmeňujúce návrhy, hlasuje sa len o takto pozmenenom návrhu,
  • ak predkladateľ neakceptuje pozmeňujúce návrhy, hlasuje sa najprv o pozmeňujúcich návrhoch v opačnom poradí, ako odzneli a na záver sa hlasuje o nespornej časti návrhu.
 6. Výsledky hlasovania oznamuje predsedajúci zasadnutiu.
 7. Člen rady má právo uviesť v zápisnici krátky obsah diskusného príspevku, či návrhu neprijatého uznesenia, ak ho do ukončenia zasadnutia písomne dodá tajomníkovi rady.
 8. Zápisnicu zo zasadania podpisuje predseda rady a overuje jeden z podpredsedov rady a jeden z členov návrhovej komisie.
 9. Zápisnica zo zasadania sa zverejní na webovom sídle rady.
 10. V prípadoch vyžadujúcich neodkladné prijatie uznesenia rady môže predsedníctvo použiť elektronické hlasovanie.

Čl. 8. Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Rokovací poriadok Rady vysokých škôl SR zo dňa 8. decembra 2020.
 2. Tento Rokovací poriadok Rady vysokých škôl SR bol schválený Radou vysokých škôl SR na zasadnutí dňa 6. decembra 2022.
 3. Tento Rokovací poriadok Rady vysokých škôl SR nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Radou vysokých škôl SR.

Martin Putala

predseda RVŠ SR