Čl. 1. Úvodné ustanovenie

 1. Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len „rada“) je orgánom reprezentácie vysokých škôl podľa § 107 ods. 1 písm. a) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o vysokých školách“).
 2. Rada je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl. Radu tvoria zástupcovia vysokých škôl zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a a kolektívnymi orgánmi fakúlt určenými v štatúte príslušnej vysokej školy (ďalej len „kolektívny orgán fakulty“).
 3. Funkčné obdobie rady je štyri roky a končí k 31. máju príslušného roka.

Čl. 2. Členstvo v rade

 1. Akademický senát každej vysokej školy a kolektívny orgán fakulty v Slovenskej republike má právo zvoliť do rady po jednom zástupcovi.
 2. Členstvo v rade je nezastupiteľné.

Čl. 3. Práva a povinnosti členov rady

 1. Členovia rady sú najmä oprávnení:
  • predkladať rade iniciatívne návrhy a správy,
  • zúčastňovať sa na práci komisií rady a na príprave materiálov rady.
 2. Členovia rady sú povinní:
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach rady,
  • byť v úzkom styku s akademickými senátmi vysokých škôl a kolektívnymi orgánmi fakúlt, ktoré ich zvolili do rady.
 3. Ak sa člen rady nemôže zúčastniť zasadnutia rady, vopred sa ospravedlní na sekretariáte rady.
 4. Pri druhej neospravedlnenej neúčasti člena na zasadnutí požiada rada príslušný akademický senát, resp. kolektívny orgán fakulty o prehodnotenie členstva svojho člena v rade.

Čl. 4. Pôsobnosť rady

 1. Rada rokuje o zásadných otázkach činnosti, organizácie, financovania a hospodárenia vysokých škôl a uznáša sa na potrebných opatreniach.
 2. Do pôsobnosti rady podľa zákona o vysokých školách patrí schvaľovať alebo vyjadrovať sa k návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“), najmä týkajúcim sa:
  • minimálnych kritérií pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora (§ 77 ods. 3 zákona o vysokých školách)
  • metodiky určenia dotácií jednotlivým verejným vysokým školám na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na rozvoj vysokej školy a na sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 8 zákona o vysokých školách),
  • dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva vysokým školám (§102 ods. 2 písm. e zákona o vysokých školách),
  • obmedzenia medziročného nárastu počtu novoprijatých študentov v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore, ktorých zohľadní pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na nasledujúci kalendárny rok (§102 ods. 2 písm. f zákona o vysokých školách);
  • obmedzenia, prípadne odňatia pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty (§ 104 ods. 2 zákona o vysokých školách),
  • odňatia udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole (§ 105 ods. 3 zákona o vysokých školách),
 3. Do pôsobnosti rady podľa zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania“) patrí:
  • návrh dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) podľa § 7, ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania,
  • návrh jedného člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady agentúry podľa § 14, ods. 4 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania,
  • návrh jedného člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie agentúry podľa § 14, ods. 4 písm. b) zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania,
  • návrh jedného člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra agentúry podľa § 14, ods. 4 písm. c) zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
 4. Minister z vlastného podnetu alebo na požiadanie rady prerokúva s radou aj ďalšie návrhy a opatrenia, ktoré sa vysokých škôl významne dotýkajú (§ 107 ods. 2 zákona o vysokých školách).
 5. Rada zabezpečuje metodické konzultácie akademickým senátom vysokých škôl a kolektívnym orgánom fakúlt.
 6. Rada sa uznáša na svojom štatúte, rokovacom poriadku, ako aj na iných normatívnych opatreniach a ich zmenách.

Čl. 5. Orgány rady

 1. Orgány rady tvoria predseda, dvaja podpredsedovia, predsedníctvo a komisie rady.
 2. Členmi predsedníctva sú zástupcovia zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a predsedovia komisií rady, ak sú členmi rady. Ak predsedovia komisií nie sú členmi rady, majú hlas poradný.
 3. Predsedu a podpredsedov volí rada zo svojich členov na obdobie zodpovedajúce funkčnému obdobiu rady. Predseda a podpredsedovia sa po zvolení stávajú členmi predsedníctva, ak im funkcia v predsedníctve nevyplýva z ods. 2 tohto článku.

Čl. 6. Zasadnutia rady

 1. Rada zasadá  najmenej raz do roka.
 2. Predseda rady zvolá  zasadnutie aj na žiadosť aspoň jednej štvrtiny členov rady, ktorí v žiadosti navrhnú program rokovania rady. V takomto prípade predseda zvolá zasadnutie rady do 20 dní od doručenia žiadosti.
 3. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady.

Čl. 7. Úlohy predsedníctva rady

 1. Predsedníctvo rady plní najmä tieto úlohy:
  • sleduje plnenie dôležitých úloh a uznesení rady,
  • koordinuje činnosť komisií rady,
  • vybavuje neodkladné záležitosti v období medzi zasadnutiami rady,
  • pripravuje náplň programu zasadnutí rady,
  • rozhoduje o programe zasadnutia rady podľa Čl. 6 ods. 1 tohoto štatútu.
 2. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá rade.

Čl. 8. Zasadnutia predsedníctva rady

 1. Predsedníctvo rady zvoláva predseda podľa potreby alebo na žiadosť aspoň jednej štvrtiny jeho členov, ktorí v žiadosti navrhnú program rokovania predsedníctva.
 2. Predsedníctvo je schopné uznášať sa, ak sú na zasadnutí prítomné najmenej dve pätiny všetkých členov predsedníctva.
 3. Ak sa člen predsedníctva rady nemôže zúčastniť zasadnutia predsedníctva rady, vopred sa ospravedlní na sekretariáte rady. Na zasadnutí predsedníctva ho môže zastúpiť ním poverený člen rady z príslušnej vysokej školy s hlasom rozhodujúcim.
 4. Predsedníctvo sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 5. O každom zasadnutí predsedníctva sa vyhotoví zápisnica, ktorá sa zverejní na webovom sídle rady.
 6. Pri druhej neospravedlnenej neúčasti člena na zasadnutí predsedníctva požiada rada príslušný akademický senát, resp. kolektívny orgán fakulty o prehodnotenie členstva svojho člena v rade.

Čl. 9. Predseda a podpredsedovia rady

 1. Predseda rady najmä:
  • organizuje činnosť predsedníctva rady,
  • zastupuje radu navonok,
  • zvoláva a vedie zasadnutia rady a jej predsedníctva.
 2. Podpredsedovia rady zastupujú predsedu rady
  • v rozsahu a poradí určenom predsedom rady,
  • ak sa predseda vzdá funkcie, v celom rozsahu v poradí určenom predsedníctvom rady do zvolenia nového predsedu rady.

Čl. 10. Komisie rady

 1. Pre jednotlivé úseky svojej činnosti zriaďuje rada stále komisie (rady) pre určité úseky činnosti rady.
 2. Komisie majú právo prizývať k práci v komisii ďalších odborníkov, ktorí nie sú členmi rady.
 3. Na riešenie závažných otázok môže predsedníctvo zriaďovať dočasné komisie.
 4. Predsedovia komisií rady sú volení členmi komisie a schvaľovaní radou.
 5. Práca komisie a jej kompetencie sa riadia štatútom komisie, ktorý schvaľuje rada.
 6. Komisie sa schádzajú podľa potreby.
 7. Na požiadanie predsedníctva rady predkladajú komisie správy o svojej činnosti.

Čl. 11. Sekretariát rady

 1. Sekretariát rady zriaďuje predsedníctvo rady.
 2. Za prácu sekretariátu rady zodpovedá tajomník rady, ktorý je podriadený predsedovi rady. Funkcia tajomníka rady sa obsadzuje výberovým konaním. Jeho ustanovenie do funkcie, príp. odvolanie, je možné iba so súhlasom rady.
 3. Rada môže pri svojom sekretariáte zriaďovať odborné útvary, ktoré zodpovedajú zameraniu činnosti komisií rady.
 4. Činnosť rady a sekretariátu rady je financovaná z rozpočtu pracoviska, pri ktorom je zriadený sekretariát, a to z finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo účelovo vyčlení každoročne na činnosť rady.

Čl. 12. Prechodné ustanovenia

Funkčné obdobie rady v súčasnom funkčnom období a platnosť voľby súčasných členov rady zostávajú nedotknuté.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Štatút Rady vysokých škôl SR zo dňa 8. decembra 2020.
 2. Tento Štatút Rady vysokých škôl SR bol schválený Radou vysokých škôl SR na zasadnutí dňa 6. decembra 2022.
 3. Tento Štatút Rady vysokých škôl SR nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Martin Putala

predseda RVŠ SR