Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 8. a 9. 11.2021

Zasadnutie predsedníctva a pléna rady sa takmer výlučne dotýkalo novely zákona o vysokých školách a ďalších súvisiacich zákonov. Rada opätovne zásadne odmietla predloženú verziu novely zákona o vysokých školách, pretože je založená na obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt. Prítomní sa zhodli, že

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl v dňoch 7. a 8. 12. 2020

Zasadnutie uskutočnené na pôde Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bolo prioritne venované vyjadreniu Rady vysokých škôl k  Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021. Rada vyjadrila zásadný nesúhlas so znížením dotácie verejným

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl v dňoch 2. a 3. 12. 2019

Hlavným bodom programu zasadnutia bol predovšetkým Návrh akreditačných štandardov. Návrh a princípy nového systému akreditácie predstavil prof. Redhammer, predseda výkonnej rady SAA VŠ. Prijaté uznesenia boli sformulované na základe pripomienok členov rady a uznesení poradných komisií RRF, RVTU a RVV. RVŠ vyjadrila podporu