Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 5. a 6. 12. 2022

Na zasadnutí bolo ocenené, že návrh Metodiky a rozpisu dotácií bol reprezentáciám predložený v časovom predstihu a tiež navýšenie finančných prostriedkov vysokým školám, i keď len na valorizáciu miezd. Rada však opätovne upozornila na dlhodobo nedostatočný objem finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy a rada

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 14. a 15.6.2022

Prítomní vyjadrili v uzneseniach zásadnú obavu o ďalšiu budúcnosť vysokého školstva v dôsledku výrazného poklesu štátnej dotácie verejným vysokým školám, ktorý spôsobí pri obrovskej miere inflácie a rastu cien, kolaps slovenských verejných vysokých škôl. Rada vysokých škôl SR žiada okamžité začatie dialógu na úrovni

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – čiastočná podpora

Stanovisko vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a akademického senátu k výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (ďalej len „UVLF“) v Košiciach ako orgán akademickej samosprávy podporuje výzvu Rady vysokých škôl