Predmetom rokovania zasadnutí na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne boli predovšetkým implementácia výsledkov periodického hodnotenia vedeckej, výskumnej a inej tvorivej činnosti VER 2022 a Dlhodobý zámer MŠVVaŠ SR pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028.

Prítomní sa zhodli na potrebe požiadať o korekciu prílohy VAIA Komponentu 9, Investícia 3. tak, aby boli okrem výstupov svetovej kvality zahrnuté aj publikácie kategórie významná medzinárodná úroveň, projekty medzinárodných výziev a aby bolo uskutočnené váhovanie (kalibrovanie) výsledkov s ohľadom na rozdielnu metodiku a náročnosť hodnotenia v jednotlivých hodnotiteľských paneloch VER 2022. Tiež sa zhodli na potrebe odbornej diskusie vo veci optimalizácie procesov periodického hodnotenia tvorivej činnosti a ich aplikácie. Tiež je potrebné z dôvodu rozdielnej metodiky a náročnosti hodnotenia v  jednotlivých hodnotiteľských komisiách žiadať váhovanie výsledkov VER 2022. Uplatnenie výsledkov VER 2022 by malo byť z dôvodu nezrovnalostí a toho, že hodnotenie nebolo komplexné, len do výšky najviac 25 % z celkových prostriedkov za výsledky vo vede. Rada vyzvala na ďalšiu diskusiu vo veci výšky percentuálneho podielu rozpisu štátnej dotácie za výkony vo vede pre VVŠ. Prítomní súhlasili s vytvorením komisie zloženej zo zástupcov rady pre rokovanie s ministerstvom školstva o váhovaní výsledkov VER 2022.

Dlhodobý zámer ministerstva školstva pre oblasť vysokých škôl na roky 2023-2028 by mal ako prioritu obsahovať zásadné zvýšenie financovania VŠ z verejných zdrojov. Kritizovala sa všeobecnosť tohto materiálu, jeho nízka konkrétnosť a neaktuálnosť analýz, z ktorých vychádza. Prítomným prekážalo negatívne ladenie materiálu vo vzťahu k vysokým školám. V materiáli tiež absentuje strategická vízia smerovania vysokoškolského vzdelávania. Kritizovalo sa aj to, že materiál nerieši finančné dopady navrhovaných opatrení na vysoké školy. Zopakovala sa požiadavka na presun agendy sociálnej podpory študentov pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prítomní nesúhlasili so zaradením študenta v treťom stupni VŠ štúdia ako mladého výskumného zamestnanca VŠ.

Zasadnutie poskytlo priestor na diskusiu zástupcov akademickej obce s predstaviteľmi ministerstva školstva, na vysvetlenie postojov a nezrovnalostí.

Uznesenia boli pripravené na zasadnutí predsedníctva Rady vysokých škôl SR , boli prerokované na zasadnutí pléna Rady vysokých škôl SR a boli schválené predsedníctvom RVŠ SR per rollam hlasovaním 31. 3. 2023.

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 29. a 30. 3. 2023