Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl v dňoch 2. a 3. 12. 2019

Hlavným bodom programu zasadnutia bol predovšetkým Návrh akreditačných štandardov. Návrh a princípy nového systému akreditácie predstavil prof. Redhammer, predseda výkonnej rady SAA VŠ. Prijaté uznesenia boli sformulované na základe pripomienok členov rady a uznesení poradných komisií RRF, RVTU a RVV. RVŠ vyjadrila podporu