Zasadnutie predsedníctva a pléna rady sa takmer výlučne dotýkalo novely zákona o vysokých školách a ďalších súvisiacich zákonov. Rada opätovne zásadne odmietla predloženú verziu novely zákona o vysokých školách, pretože je založená na obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt. Prítomní sa zhodli, že novela vôbec nereflektuje aktuálne problémy vysokého školstva ako je predovšetkým odliv študentov do zahraničia a tiež podporu kvality vysokoškolského vzdelávania. Kritizovalo sa aj to, ako sa prostredníctvom médií účelovo vytvára negatívny obraz o slovenskom vysokom školstve vo verejnosti. Opätovne sa kritizovalo zneužitie kontaktnej skupiny k novele zákona, ktorej závery sa nereflektovali do finálnej verzie návrhu.

Rada vyzvala akademické obce vysokých škôl a širokú verejnosť k podpore a propagácii petície Za zachovanie akademickej samosprávy, ktorú spustila Slovenská technická univerzita v Bratislave. A tiež vyzvala k účasti na Zodpovednom proteste za slobodné univerzity, ktorý sa plánuje na 16. novembra 2021.

RVŠ SR vyzvala na prípravu nového návrhu zákona o vysokých školách. Rada sa zhodla na základných princípoch takéhoto zákona (uznesenie č.4) a poverila svoju Legislatívnu komisiu, aby princípy implementovala do  aktuálne prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania.

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 8. a 9. 11.2021