Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku podporuje stanoviská Rady vysokých škôl na Slovensku, Študentskej rady Vysokých škôl na Slovensku a Slovenskej rektorskej konferencie a zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona o vysokých školách, pretože je založený na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt, nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania a ani odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do zahraničia. Podporuje stanovisko Konferencie biskupov Slovenska z medzirezortného pripomienkového konania, že navrhovaná novelizácia je vážnym zásahom do akademickej samosprávy, ktorý je v rozpore s princípom subsidiarity. Zároveň vyjadruje znepokojenie nad spôsobom priebehu rozporového konania k novele vysokoškolského zákona, tak ako o ňom informovali v komuniké zo dňa 22. novembra 2021 Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl. Akademický senát podporuje reformné kroky, no vidí ich najmä v oblastiach zjednodušenia verejných obstarávaní, zlepšenia efektívnosti, spravodlivého hodnotenia  a transparentnosti grantových a projektových schém, dlhodobého nastavenia stabilných kritérií financovania a hodnotenia vysokých škôl.

V Ružomberku 23. XI. 2021

Stanovisko Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku k návrhu novelizácie Zákona o vysokých školách