Akademický senát Univerzity J. Selyeho v Komárne zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadruje kategorický nesúhlas s navrhovaným oklieštením akademických práv a slobôd ako aj s oklieštením kompetencií akademického senátu a súhlasí so stanoviskom Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy zo dňa 26. októbra 2021.

Akademický senát Univerzity J. Selyeho podporuje protestný pochod dňa 16. novembra 2021 o 13:00 na Šafárikovom námestí v Bratislave.

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyzýva členov akademickej obce UJS, aby podpísali petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú spustili Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov.

Stanovisko Akademického senátu Univerzity J. Selyeho v Komárne