Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len AS FRI UNIZA) sa pripája k stanovisku RVŠ SR zo dňa 26.10. 2021, v ktorom odmietla predloženú novelu Zákona o vysokých školách a spôsob jej prípravy. AS FRI UNIZA ďalej podporuje obdobné stanoviská  Predsedníctva ŠRVŠ SR zo dňa 26.10.2021, Slovenskej rektorskej konferencie prijaté na jej zasadnutí  28.10.2021, a uznesenie RVŠ SR zo zasadnutia dňa 9.11.2021.

AS FRI UNIZA konštatuje, že návrh novely Zákona o vysokých školách v minimálnej miere reálne prispieva k zlepšeniu kvality práce vysokých škôl a naopak, v mnohých bodoch predstavuje krok späť až pred rok 1989. Špeciálne z pohľadu fakúlt vysokých škôl zákon v princípe ruší samosprávny a autonómny spôsob ich práce. Pritom v prvom rade fakulty sú hlavnými obsahovo aj organizačne ucelenými centrami vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít, pre zvýšenie kvality ktorých musí byť úloha fakúlt podporená a posilnená, a nie obmedzovaná.

Vyhlásenie Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline