Rada pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len RVTU) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Rady vysokých škôl SR pre oblasť tvorby a realizácie politiky vysokých škôl v oblasti vedy a techniky.

Medzi hlavné úlohy RVTU patrí najmä v zmysle štatútu RVŠ SR a štatútu RVTU reprezentovať záujmy vysokých škôl v oblastiach vedy a techniky.

K dispozícii je zoznam súčasných členov RVTU a uznesenia zo zasadnutí RVTU, ako aj aktuálne prerokovávané materiály.