Štatút Rady pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl SR

Preambula

Rada vysokých škôl SR zriaďuje podľa čl. 10, ods. 1 svojho štatútu Radu pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl SR a deleguje jej podľa čl. 10 ods. 5 svojho štatútu kompetencie pre oblasť vedy, techniky a umenia v rozsahu vymedzenom týmto štatútom.

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

 1. Rada pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl SR (ďalej len rada) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Rady vysokých škôl SR pre oblasť tvorby a realizácie politiky vysokých škôl v oblasti vedy a techniky. Vo svojej činnosti nadväzuje na prácu odborných útvarov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) v záujme obojstrannej informovanosti v danej problematike s cieľom zabezpečiť dôslednú realizáciu zámerov štátnej politiky v oblasti vedy,  techniky a umenia na pracoviskách v rezorte školstva SR.
 2. Členmi rady s hlasom rozhodujúcim sú prorektori pre vedu, výskum,  techniku, resp. umenie alebo poverení zamestnanci (jeden za každú vysokú školu), ktorých do rady deleguje rektor príslušnej vysokej školy, traja zástupcovia Rady vysokých škôl SR, ktorých deleguje Rada vysokých škôl SR, dvaja zástupcovia MŠVVaŠ SR, ktorých deleguje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupca VEGA na návrh predsedu VEGA, zástupca KEGA na návrh predsedu KEGA,  zástupca APVV na návrh riaditeľa APVV a zástupca sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie na návrh vedúceho tohto sekretariátu.
 3. Členstvo v rade je zastupiteľné takto:
  • prorektor, resp. poverený zamestnanec vysokej školy je zastupiteľný ním písomne povereným zamestnancom príslušnej vysokej školy,
  • zástupca RVŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným členom RVŠ SR,
  • zástupca MŠVVaŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom MŠVVaŠ SR,
  • zástupca VEGA, KEGA alebo APVV je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom VEGA, KEGA alebo APVV,
  • zástupca sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom tohto sekretariátu.

Čl. 2. Pôsobnosť rady

 1. Rada reprezentuje záujmy vysokých škôl a ostatných pracovísk rezortu zaoberajúcich sa vedecko-výskumnou a umeleckou činnosťou v rozsahu v rozsahu kompetencií delegovanom Radou vysokých škôl SR týmto štatútom.
 2. Rada plní najmä tieto úlohy:
  • vyjadruje sa k otázkam tvorby vedeckej a technickej politiky na pracoviskách v rezorte školstva v nadväznosti na štátnu politiku SR v oblasti vedy a techniky,
  • vyjadruje sa k celkovému zameraniu vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti pracovísk v rezorte školstva v SR a navrhuje opatrenia na ich skvalitnenie,
  • vyjadruje sa k vedecko-výskumnej a umeleckej profilácii vysokých škôl a fakúlt a vedecko-výskumných pracovísk v rezorte,
  • vyjadruje sa ku kritériám hodnotenia vedeckej a vedecko-pedagogickej práce vysokých škôl a fakúlt a ich implementácii,
  • vyjadruje sa k deleniu finančných prostriedkov rezortu MŠVVaŠ SR na vedu, techniku, umenie a inovácie.
  • vyjadruje sa k ďalším otázkam týkajúcim sa predovšetkým kvality, financovania či stratégie vedy a výskumu ako napr. k čerpaniu z Plánu obnovy a odolnosti či štrukturálnych fondov Európskej únie

Čl. 3. Orgány rady

 1. Rada si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedov spravidla na štyri roky.

Čl. 4. Práva a povinnosti členov rady

 1. Členovia rady sú oprávnení predkladať rade iniciatívne návrhy a námety a zúčastňovať sa na tvorbe materiálov rady.
 2. Členovia rady sú povinní zúčastňovať sa na zasadaniach rady a plniť úlohy vyplývajúce pre radu z čl. 2 tohto štatútu.
 3. Rada môže na plnenie svojich úloh požadovať podkladové materiály z vysokých škôl a fakúlt, príslušných odborných útvarov MŠVVaŠ SR a od iných spolupracujúcich orgánov a inštitúcií.

Čl. 5. Rokovanie rady a jej predsedníctva

 1. Zasadanie rady zvoláva predseda podľa potreby. Rokovania vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, resp. predsedom poverený člen rady.
 2. Predsedníctvo rady zasadá podľa potreby v období medzi zasadaniami rady v záujme operatívneho riešenia úloh týkajúcich sa činnosti rady.
 3. Na zasadanie rady i jej predsedníctva môžu byť prizývaní podľa obsahu prerokúvanej problematiky aj ďalší odborníci.
 4. Uznesenia rady majú charakter odporúčaní.
 5. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 6. Zápisnica z rokovania rady sa zverejní na webovom sídle rady.

Čl. 6. Zabezpečenie činnosti rady

 1. Po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečuje činnosť komisie sekretariát Rady vysokých škôl SR.

Čl. 7. Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Štatút Rady pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl SR zo dňa 20. 02. 2004.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Radou vysokých škôl SR.
 3. Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Rada vysokých škôl SR.

Schválilo Predsedníctvo Rady vysokých škôl SR

na svojom zasadaní dňa 29. marca 2023.

Martin Putala

predseda RVŠ SR