Štatút Rady pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl SR

Preambula

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky zriaďuje podľa čl. 8, ods. 1 svojho štatútu Radu pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky a deleguje jej podľa čl. 8 ods. 5 svojho štatútu kompetencie pre oblasť vedy a techniky v rozsahu vymedzenom týmto štatútom.

Ȓl. 1. Úvodné ustanovenia

 1. Rada pre vedu, techniku a umenie pri Rade vysokých škôl SR (ďalej len rada) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Rady vysokých škôl pre oblasť tvorby a realizácie politiky vysokých škôl v oblasti vedy a techniky. Vo svojej činnosti nadväzuje na prácu odborných útvarov Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR) v záujme obojstrannej informovanosti v danej problematike s cieľom zabezpečiť dôslednú realizáciu zámerov štátnej politiky v oblasti vedy a techniky na pracoviskách v rezorte školstva SR.
 2. Ȓlenmi rady s hlasom rozhodujúcim sú prorektori pre vedu a techniku, resp. poverení zamestanci (jeden za každú vysokú školu), ktorých do rady deleguje rektor príslušnej vysokej školy, traja zástupcovia Rady vysokých škôl, ktorých deleguje Rada vysokých škôl, dvaja zástupcovia MŠ SR, ktorých deleguje minister školstva, zástupca VEGA na návrh predsedu VEGA, zástupca KEGA na návrh predsedu KEGA a zástupca APVV na návrh riaditeľa APVV.
 3. Ȓlenstvo v rade je zastupiteľné takto:
  • prorektor, resp. poverený zamestnanec vysokej školy je zastupiteľný ním písomne povereným zamestnancom príslušnej vysokej školy,
  • zástupca RVŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným členom RVŠ SR,
  • zástupca MŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom MŠ SR,
  • zástupca VEGA, KEGA alebo APVV je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom VEGA, KEGA alebo APVV.

Ȓl. 2. Pôsobnosť rady

 1. Rada reprezentuje záujmy vysokých škôl a ostatných pracovísk rezortu zaoberajúcich sa vedeckovýskumnou činnosťou v rozsahu v rozsahu kompetencií delegovanom Radou vysokých škôl SR týmto štatútom.
 2. Rada plní najmä tieto úlohy:
  • vyjadruje sa k otázkam tvorby vedeckej a technickej politiky na pracoviskách v rezorte školstva v nadväznosti na štátnu politiku SR v oblasti vedy a techniky,
  • vyjadruje sa k celkovému zameraniu vedeckej a výskumnej činnosti pracovísk v rezorte školstva v SR a navrhuje opatrenia na ich skvalitnenie,
  • vyjadruje sa k vedeckovýskumnej profilácii vysokých škôl a fakúlt a vedeckovýskumných pracovísk v rezorte,
  • vyjadruje sa ku kritériám hodnotenia vedeckej a vedecko-pedagogickej práce vysokých škôl a fakúlt,
  • vyjadruje sa k rozdeleniu finančných prostriedkov rezortu MŠ SR na vedu a techniku na inštitucionálnu a účelovú zložku a navrhuje spôsoby rozdelenia účelových prostriedkov medzi jednotlivé komisie VEGA na zabezpečene riešenia vybraných projektov z pracovísk z rezortu školstva.

Ȓl. 3. Orgány rady

 1. Rada si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedov spravidla na štyri roky.

Ȓl. 4. Práva a povinnosti členov rady

 1. Ȓlenovia rady sú oprávnení predkladať rade iniciatívne návrhy a námety a zúčastň†ovať sa na tvorbe materiálov rady.
 2. Ȓlenovia rady sú povinní zúčastň†ovať sa na zasadaniach rady a plniť úlohy vyplývajúce pre radu z čl. 2 tohoto štatútu.
 3. Rada môže na plnenie svojich úloh požadovať podkladové materiály z vysokých škôl a fakúlt, príslušných odborných útvarov MŠ SR a od iných spolupracujúcich orgánov a inštitúcií.

Ȓl. 5. Rokovanie rady a jej predsedníctva

 1. Zasadanie rady zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však dva razy do roka. Rokovania vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, resp. predsedom poverený člen rady.
 2. Predsedníctvo rady zasadá podľa potreby v období medzi zasadaniami rady v záujme operatívneho riešenia úloh týkajúcich sa činnosti rady.
 3. Na zasadanie rady i jej predsedníctva môžu byť prizývaní podľa obsahu prerokúvanej problematiky aj ďalší odborníci.
 4. Uznesenia rady majú charakter odporúčaní.
 5. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej vä荹iny prítomných členov.
 6. Z rokovaní rady a jej predsedníctva sa vyhotovujú zápisy, ktoré sa rozošlú všetkým členom rady.

Ȓl. 6. Zabezpečenie činnosti rady

 1. Funkciu sekretariátu rady plní Sekretariát RVŠ SR. Predseda RVŠ SR určí spomedzi jeho pracovníkov tajomníka, ktorý zabezpečuje činnosť rady a predsedníctva rady po organizačnej a administratívnej stránke. Za svoju prácu zodpovedá predsedovi rady.

Ȓl. 7. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť dň†om schválenia Radou vysokých škôl SR.
 2. Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Rada vysokých škôl SR.

Schválila Rada vysokých škôl SR
na svojom zasadaní dň†a 20. februára 2004

Libor Vozár
predseda RVŠ SR