Sekretariát Rady vysokých škôl SR

Predseda RVŠ SR:
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel.:    +421 2 6029 6323, +421 2 9014 9323 , +421 918 669 092
email: martin.putala@uniba.sk

Tajomníčka RVŠ SR:
Mgr. Lucia Sebechlebská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
tel.:   +421 918 669 217
email: lucia.sebechlebska@uniba.sk