Štatút Legislatívnej komisie pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky

Preambula

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej aj „RVŠ“) zriaďuje podľa čl. 10, ods. 1 svojho štatútu Legislatívnu komisiu pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky a deleguje jej podľa čl. 10, ods. 5 svojho štatútu kompetencie pre oblasť legislatívy v rozsahu vymedzenom týmto štatútom.

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 1. Legislatívna komisia pri Rade vysokých škôl SR (ďalej aj „komisia“) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom RVŠ pre oblasť legislatívy vysokého školstva. Vo svojej činnosti spolupracuje s príslušnými odbornými útvarmi Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo školstva“) v záujme obojstrannej informovanosti v danej problematike a s cieľom pôsobiť pri tvorbe a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov v oblasti vysokého školstva.
 2. Členmi komisie sú minimálne traja zástupcovia RVŠ, ktorých deleguje RVŠ. Komisia spravidla nemá viac ako sedem členov. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.

Čl. 2 Pôsobnosť komisie

 1. Komisia reprezentuje záujmy vysokých škôl v oblasti legislatívy vysokého školstva v rozsahu delegovanom RVŠ v tomto štatúte.
 2. Komisia plní najmä tieto úlohy:
  a) vyjadruje sa k legislatívnym návrhom v oblasti vysokého školstva,
  b) spolupracuje s orgánmi RVŠ pri tvorbe vnútorných predpisov RVŠ, najmä štatútu RVŠ, rokovacieho poriadku RVŠ a štatútov jednotlivých rád pri RVŠ,
  c) iniciuje riešenie legislatívnych otázok, ktoré majú strategický význam pre rozvoj vysokého školstva,
  d) predkladá návrhy riešení v konkrétnych veciach v oblasti legislatívy vysokého školstva,
  e) poskytuje pomoc a spoluprácu odborným útvarom ministerstva školstva pri aktualizácii a rozvoji legislatívy v oblasti vysokého školstva,
  f) vytvára pôdu pre výmenu názorov a koordináciu postupov, resp. stanovísk samosprávnych orgánov vysokých škôl v oblasti legislatívy vysokého školstva,
  g) reprezentuje vysoké školy v ďalších veciach v rozsahu kompetencie delegovanej RVŠ.

Čl. 3 Orgány komisie

 1. Komisia si volí zo svojich členov predsedu spravidla na obdobie štyroch rokov.
 2. Ak predsedovi komisie z akýchkoľvek dôvodov skončí členstvo v komisii, zvolá predseda RVŠ zasadnutie komisie, na ktorom sa zvolí nový predseda komisie.

Čl. 4 Práva a povinnosti členov komisie

 1. Členovia komisie sú oprávnení predkladať komisii iniciatívne návrhy a námety a zúčastňovať sa na činnosti komisie.
 2. Členovia komisie sú povinní najmä zúčastňovať sa na činnosti komisie a plniť úlohy podľa čl. 2 tohto štatútu.
 3. Komisia môže na plnenie svojich úloh požadovať podkladové materiály z vysokých škôl, príslušných odborných útvarov ministerstva školstva a od iných spolupracujúcich orgánov a inštitúcií.

Čl. 5 Rokovanie komisie

 1. Rokovania komisie zvoláva predseda komisie podľa potreby, najmenej však raz ročne.
 2. Rokovania komisie sa uskutočňujú prezenčnou formou alebo prostredníctvom videokonferencie, resp. inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti.
 3. Rokovania komisie vedie predseda, v jeho neprítomnosti ním poverený člen komisie.
 4. Predseda komisie môže prizvať na rokovanie komisie ktoréhokoľvek člena predsedníctva RVŠ a tiež odborníkov z oblasti legislatívy vysokého školstva.
 5. Komisia je schopná prijímať závery, ak sa jej rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina členov.
 6. Komisia prijíma závery konsenzuálne.
 7. Závery rokovania komisie majú charakter odporúčaní.

Čl. 6 Zabezpečenie činnosti komisie

 1. Po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečuje činnosť komisie sekretariát RVŠ.
 2. Prípadné náklady spojené s činnosťou komisie sú financované z prostriedkov RVŠ vyčlenených na tento účel.

Čl. 7 Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Radou vysokých škôl Slovenskej republiky.
 2. Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Rada vysokých škôl Slovenskej republiky.

Schválila Rada vysokých škôl Slovenskej republiky na svojom zasadaní dňa 8. 12. 2020.

Martin Putala

predseda RVŠ SR