Hlavným bodom zasadnutia predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl bolo prerokovanie Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022 a samotného rozpisu. 

Rada predovšetkým nesúhlasila so znížením dotácie pre verejné vysoké školy o sumu 27 mil. €, ktoré nasleduje po minuloročnom znížení o 18 mil. € a zároveň pri alarmujúco sa zvyšujúcich nákladoch na energie o cca 13 mil.€. Rada konštatovala, že toto likvidačné znižovanie dotácie je v rozpore s deklarovanými zámermi vlády SR. Vyzvala predsedu vlády, aby prispel svojou autoritou k riešeniu kritickej situácie. Rada zároveň vyjadrila podporu štrajkovej pohotovosti vyhlásenej Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na podporu Deklarácie 2021 najmä z dôvodu problémov s novelou zákona o vysokých školách a problémov vo financovaní školstva.  Namietala neskoré zverejnenie metodiky a nevhodný termín jej pripomienkovania.

Rada požiadala, aby sa prostriedky vyčlenené na rozvojové projekty rozpísali  verejným vysokým školám.

Pozitívne hodnotila snahu ministerstva školstva o zavedenie adresnej podpory excelentných pracovísk, ale ich finančné zabezpečenie by sa malo realizovať nad rámec dotácie. V budúcnosti by sa malo pri identifikovaní excelentných pracovísk  postupovať na základe kritérií periodického hodnotenia tvorivej činnosti a so zohľadnením medzinárodných štandardov.

Rada požiadala v súvislosti so zvyšujúcimi nákladmi o navýšenie príspevkov na stravovanie a ubytovanie študentov, avšak nad rámec rozpisovanej dotácie.

Požiadala ministerstvo školstva o zapojenie rady do prípravy materiálov, ktoré sa významne dotýkajú vysokých škôl: dlhodobého zámeru ministerstva školstva, merateľných ukazovateľov tzv. výkonnostných zmlúv a kritérií periodického hodnotenia tvorivej činnosti

Úplné znenie uznesení je dostupné na našom webovom sídle v časti materiály.

Zasadnutie prebehlo na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Zasadnutie predsedníctva a pléna RVŠ SR v dňoch 13. a 14.1.2022