V dňoch 7. a 8. júna 2023 zasadala v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach Rada
vysokých škôl Slovenskej republiky (Rady). Na ustanovujúcom zasadnutí pre volebné
obdobie 2023 – 2027 sa stretlo 90 zástupcov slovenských vysokých škôl. Plénum Rady
zvolilo za predsedu doc. Martina Putalu (UK BA) a za podpredsedov doc. Romana Sotáka
(UPJŠ KE) a Ing. Lukáša Šoltésa (STU BA). Zástupcovia vysokých škôl si tiež zvolili svojich
reprezentantov v poradných orgánoch Rady.

V pracovnej časti rokovania sa Rada zaoberala posudzovaním dvoch dokumentov z dielne
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (ministerstvo), ktoré majú ambíciu zvýšiť
kvalitu pedagogickej a vedeckej činnosti slovenských vysokých škôl. Na rokovaní boli
prítomní aj reprezentanti ministerstva v zastúpení štátnym tajomníkom Mgr. Michalom
Fedákom a prof. Martinom Kanovský riaditeľom odboru stratégií a koncepcií vedy,
výskumu a vysokých škôl. Diskusia sa týkala smernice o výkonnostných zmluvách medzi
ministerstvom a vysokými školami pre roky 2024-2026 a dlhodobého zámeru ministerstva
pre oblasť vysokých škôl na roky 2023-2028.

Zásadný rozpor pri výkonnostných zmluvách medzi Radou a ministerstvom je v tom, že
ministerstvo nereflektuje aktuálne možnosti vysokých škôl, a že od nich žiada splnenie aj
takých kritérií, ktorých dosiahnutie vyžaduje zmenu platnej legislatívy alebo ich plnenie
nie je v rukách vysokých škôl a školy na ne nemajú financie. Problémom dlhodobého
zámeru je podľa Rady to, že v ňom absentuje strategická vízia budúcnosti vysokých škôl,
zabezpečenie financovania na úrovni štátov OECD a zlepšenie pracovného prostredia pre
učiteľov a študentov vysokých škôl.

Členovia Rady ocenili, že súčasné vedenie ministerstva je ochotné počúvať. Apelujeme
však na to, že preto, aby sa slovenské vysoké školy kvalitou udržali na úrovni univerzít vo
vyspelých štátoch, nestačí len počúvať. Odkaz slovenských vysokých škôl je jasný, budeme
ešte lepší, vytvorte nám na to primerané podmienky!

Zasadnutie predsedníctva a pléna RVŠ SR v dňoch 7. a 8.6.2023