Prítomní vyjadrili v uzneseniach zásadnú obavu o ďalšiu budúcnosť vysokého školstva v dôsledku výrazného poklesu štátnej dotácie verejným vysokým školám, ktorý spôsobí pri obrovskej miere inflácie a rastu cien, kolaps slovenských verejných vysokých škôl. Rada vysokých škôl SR žiada okamžité začatie dialógu na úrovni vlády SR a reprezentácií vysokých škôl s cieľom navrhnúť opatrenia na zlepšenie finančnej situácie vysokých škôl v záujme zvyšovania ich kvality a zastavenia deštrukcie slovenského vysokého školstva.

V prípade, že predstavitelia vlády nepristúpia k serióznemu dialógu a neposkytnú okamžité záruky zlepšenia ekonomickej situácie vysokých škôl, rada vyzvala akademické senáty vysokých škôl a fakúlt, aby sa v spolupráci s vedeniami vysokých škôl a fakúlt pripravili na koordinované radikálne kroky s celospoločenským dosahom ako výraz snahy o záchranu vzdelanosti na Slovensku.

Rada poukázala na potrebu profesionálnej marketingovej a mediálnej stratégie potrebnej na nápravu poškodeného dobrého mena slovenských vysokých škôl, ktoré boli v poslednom čase očierňované mnohými mediálnymi výstupmi politikov. Rada poverila svojho predsedu prípravou návrhu tejto stratégie.

Rada vysokých škôl sa na svojom zasadnutí venovala aj  návrhu sadzobníka poplatkov za úkony SAAVŠ. Požiadala o predloženie kalkulácie jednotkových nákladov pri navrhovaných poplatkoch. Za súčasnej zlej finančnej situácie rada požiadala ministerstvo o úhradu poplatkov za úkony SAAVŠ.

Uznesením predsedníctva rada požiadala ministerstvo školstva o to, aby sa zaoberalo zisteniami NKÚ uvedenými v Správe o výsledku kontroly prideľovania finančných prostriedkov na projekty výskumu a vývoja, prijalo relevantné opatrenia a informovalo o nich Radu vysokých škôl SR.

Zasadnutie sa uskutočnilo na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 14. a 15.6.2022