Stanovisko Akademického senátu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách


Akademický senát Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave sa ako orgán akademickej samosprávy pripája k stanovisku
Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 15. 2. 2022
(https://www.truni.sk/news/stanovisko-akademickeho-senatu-
trnavskej-univerzity-v-trnave-k-navrhu-novely-zakona-o-vysokych) a
výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky prijatej dňa 9. 2. 2022
(https://www.radavs.sk/mdocs-posts/vyzva-rvs-sr-akademickym-
senatom-fakult-a-vysokych-skol/?mdocs-cat=null) a stotožňuje sa so
závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie akademickej samosprávy
a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt.
Akademický senát Teologickej fakulty podporuje iniciatívu
Rady VŠ a pripája sa k protestu spočívajúcom v prerušení výučby dňa
21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých
školách.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave