Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – čiastočná podpora

Stanovisko vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a akademického senátu k výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (ďalej len „UVLF“) v Košiciach ako orgán akademickej samosprávy podporuje výzvu Rady vysokých škôl

Technická univerzita v Košiciach – čiastočná podpora

Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach a Vedenie Technickej univerzity v Košiciach podporujú snahy Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl orientované na zmeny v predloženej novele zákona o vysokých školách tak, ako boli nami predložené v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vítame doteraz akceptované zmeny, ktoré vedú