Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len “AS FF TU”) ako orgán akademickej samosprávy sa pripája k stanovisku Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 15. 2. 2022 a výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len „Rada VŠ“) prijatej dňa 9. 2. 2022 a stotožňuje sa so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt. AS FF TU podporuje iniciatívu Rady VŠ a pripája sa k protestu spočívajúcom v prerušení výučby dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách.

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave