AS PF TU ako orgán akademickej samosprávy sa pripája k výzve Rady VŠ zo dňa
9. februára 2022 a výzve AS TU, prijatej uznesením č. AS TU 2K-1/2022 zo dňa 16.
februára 2022 a stotožňuje sa so závermi, ktoré odmietajú potláčanie a rušenie
akademickej samosprávy a autonómie na úrovni vysokých škôl a fakúlt.
AS PF TU podporuje iniciatívu Rady VŠ a AS TU a pripája sa k protestu
spočívajúcom v prerušení výučby dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele
zákona o vysokých školách.“

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave