Uznesenie č. 48/2022 Akademického senátu Právnickej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 14.02.2022:   

Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyjadruje podporu Výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl zo dňa 09.02.2022 a to v bode 2., ktorým sa žiada v návrhu novely zákona o vysokých školách ponechať zákonnú úpravu samosprávy na úrovni fakúlt tak, aby kandidáta na dekana volil akademický senát fakulty, v bode 3., ktorým sa žiada v návrhu novely zákona o vysokých školách ponechať rozhodovanie o metodike rozpisu dotácie, rozpočte verejnej vysokej školy a o nakladaní s jej majetkom aj v kompetencii akademického senátu verejnej vysokej školy a v bode 5., ktorým sa žiada v návrhu novely zákona o vysokých školách ponechať stanovenie kritérií v oblasti pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v kompetencii vysokej školy v súlade s jej vnútorným systémom kvality.   

Právnická fakulta UPJŠ – čiastočná podpora