Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline akceptuje potrebu komplexnej zmeny v systéme vysokoškolského vzdelávania v SR, ale zároveň si dovoľuje vysloviť nesúhlas so spôsobom komunikácie predkladateľa novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov so zástupcami akademických obcí slovenských vysokých škôl.

Žilinská univerzita v Žiline kladie dôraz na kontinuálne zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a svojim konaním nechce obmedziť prístup študentom ku vzdelávaniu. Preto ako prejav podpory Výzvy Rady vysokých škôl akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl zo dňa 9.2.2022, Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline spolu s vedením univerzity dňa 21.2.2022 symbolicky prerušuje výučbu od 13:00 do 14:00 hod. V tomto čase bude prebiehať so študentmi otvorená diskusia k najdôležitejším navrhovaným zmenám v zákone o vysokých školách výrazne zasahujúcim do akademických slobôd univerzitného prostredia.

AS UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline