Stanovisko vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a akademického senátu k výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl

Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (ďalej len „UVLF“) v Košiciach ako orgán akademickej samosprávy podporuje výzvu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky prijatú dňa 9. februára 2022 a stotožňuje sa s tvrdeniami, týkajúcimi sa najmä podfinancovania a s tým spojených nevhodných podmienok na činnosť vysokých škôl. UVLF sa aktívne podieľala na pripomienkovaní návrhu novely o vysokých školách a väčšina jej pripomienok bola navrhovateľom akceptovaná. UVLF nie je organizačne členená na fakulty, preto sa k problematike fakúlt nebudeme vyjadrovať. Na základe uvedeného sa UVLF v Košiciach k protestu formou prerušenia výučby dňa 21. februára 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o vysokých školách nepripája, čo pokladáme za opodstatnené aj vzhľadom k vysokému počtu zahraničných študentov. Dôvodom na protest, napr. aj formou prerušenia výučby, je ale určite nesystémové financovanie univerzít.  

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – čiastočná podpora