Na zasadnutí bolo ocenené, že návrh Metodiky a rozpisu dotácií bol reprezentáciám predložený v časovom predstihu a tiež navýšenie finančných prostriedkov vysokým školám, i keď len na valorizáciu miezd.

Rada však opätovne upozornila na dlhodobo nedostatočný objem finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy a rada požiadala vládu SR o urýchlené riešenie tejto neudržateľnej situácie zásadným navýšením finančných prostriedkov s cieľom dorovnať intenzitu financovania vysokých škôl na úroveň ČR.

Rada požiadala, aby sa pri koeficiente KIVČ a pri určovaní dotácie pre excelentné pracoviská medzi akademických zamestnancov nezapočítavali lektori. Podporu excelentných pracovísk žiadala realizovať navýšením celkovej dotácie vysokým školám. A tiež požiadala o overenie metodiky výpočtu pri identifikácii excelentných pracovísk a určovaní výšky príslušnej dotácie, v tejto súvislosti bola zriadená pracovná skupina. V budúcnosti rada žiada včasnú diskusiu o zmenách v metodike.

V uznesení bola vyjadrená podpora doplnkovým programom a schémam na vytváranie nových doktorandských a postdoktorandských pozícií financovaných nad rámec dotácie zo štátneho rozpočtu VVŠ. Rada žiadala, aby boli pri prípadnej transformácii agentúr VEGA a KEGA boli po diskusii plne zachované funkcie projektov týchto agentúr.

V súvislosti s novelou zákona o vysokých školách bol aktualizovaný štatút a rokovací poriadok rady. Rada vyzvala vysoké školy na predkladanie návrhov na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Zasadnutie sa uskutočnilo na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 5. a 6. 12. 2022