Na zasadnutí prítomných privítal rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

 Na zasadnutí predsedníctva sa na úvod prediskutovalo, akou formou by mali pri teraz platných protipandemických opatreniach prebiehať zasadnutia. Prítomní sa zhodli, že najvhodnejšie bude, keď predsedníctvo bude rokovať prezenčne a plénum on-line formou. V takom prípade hlasovanie v pléne prebehne pre jednoznačnosť formou e-mailov, prípadne iného elektronického nástroja na hlasovanie.

Na zasadnutí sa prerokoval poslanecký návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý rieši plagiátorstvo v záverečných prácach. Prítomní konštatovali, že návrh ideovo vychádza z verzie spred 2 rokov, ku ktorej sa rada v tom čase vyjadrila. Predsedníctvo sa zhodlo, že je potrebné využiť otvorenie zákona a podať zásadnú pripomienku, aby sa v zmysle skôr prijatých uznesení rady prinavrátila do zákona časť o obmedzení funkčných období rektora a dekana. Predsedníctvo rady sa vyjadrilo aj k navrhovaným zmenám v systéme financovania vysokých škôl. V uzneseniach kritizovalo znižovanie dotácie pre verejné vysoké školy. Predsedníctvo RVŠ pozitívne hodnotilo predloženie navrhovaných krokov v systéme financovania VŠ, ktoré považuje za začiatok odbornej diskusie smerujúcej k zlepšovaniu financovania vysokých škôl. Požadovalo realizovať opatrenia na zvyšovanie podielu absolventov len I. stupňa VŠ vzdelávania v nadväznosti na požiadavky trhu práce. Opatrenia by nemali diskriminovať také študijné programy, kde je požadované pokračovanie II. stupňom. Predsedníctvo sa ďalej venovalo konkrétnym zmenám v koeficientoch, bližšie podrobnosti sú dostupné v uzneseniach zo zasadnutia. Členovia predsedníctva sa zhodli, že Národný integrovaný reformný plán, ktorý nedávno zverejnilo Ministerstvo financií SR, je zásadným dokumentom, ktorý vyžaduje hlbšiu analýzu a diskusiu v rámci akademickej obce. A to aj z dôvodu, že navrhuje neprijateľné oklieštenie akademických práv a slobôd. Predsedníctvo RVŠ preto vyzvalo cestou členov RVŠ akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby zaujali stanovisko k tomuto dokumentu.

Zasadnutie sa konalo na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

Zasadnutie predsedníctva Rady vysokých škôl dňa 14. 10. 2020