Zasadnutie uskutočnené na pôde Univerzity Komenského v Bratislave sa zaoberalo Návrhom metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020. Zmeny v metodike prezentoval Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR. Členovia rady poukázali na to, že napriek Programovému vyhláseniu vlády, kde je deklarované „výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva“, suma vyčlenená v rozpočte pre verejné vysoké školy predstavuje vážne ohrozenie udržania kvality vysokoškolského vzdelávania a vedy a rozhodne nevytvára predpoklad pre potrebnú reformu vysokého školstva. Vyčlenený objem finančných prostriedkov dlhodobo výrazne zaostáva za krajinami OECD resp. Európskej únie. Rada preto naďalej trvá na požiadavke medziročného navyšovania štátnej dotácie pre vysoké školy vo výške najmenej 60 miliónov Eur nad rámec valorizácie miezd a sociálnej podpory študentov.

Rada opätovne požiadala o systémové prehodnotenie všetkých koeficientov odborov aj v nadväznosti na novú sústavu študijných odborov. Ďalej žiadala, aby označenie „výskumná univerzita“ so sebou prinieslo navýšenie finančných prostriedkov. Rada nesúhlasila s plošnou podporou ukončenia štúdia po bakalárskom stupni. Z diskusie bolo zrejmé, že táto problematika si vyžaduje hlbšiu analýzu. Rada navrhla pre časový odstup od ostatnej komplexnej akreditácie presunúť z nej ročne 7%-ných bodov proporcionálne na aktuálne výkony za predĺžené – trojročné obdobie. Rada požiadala o bezodkladné predloženie návrhu kritérií a metodiky periodického hodnotenia tvorivej činnosti VŠ. Rada vyjadrila nesúhlas so znížením dotácie na zabezpečenie prístupov do elektronických databáz. Rada poukázala na potrebu diskusie k Metodike pre rok 2021 už v prvej polovici roka 2020.    

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl dňa 17. 12. 2019