Hlavným bodom programu zasadnutia bol predovšetkým Návrh akreditačných štandardov. Návrh a princípy nového systému akreditácie predstavil prof. Redhammer, predseda výkonnej rady SAA VŠ. Prijaté uznesenia boli sformulované na základe pripomienok členov rady a uznesení poradných komisií RRF, RVTU a RVV. RVŠ vyjadrila podporu predloženému návrhu akreditačných štandardov ako solídneho základu pre skvalitňovanie vysokého školstva v SR. Schválené pripomienky sa týkali spresnenia požiadaviek (ktoré prinesie Metodika vyhodnocovania); personálneho zabezpečenia študijných programov a osobitne kombinačných študijných programov, vrátane reálneho pôsobenia učiteľov na danej vysokej škole (obmedzením ich pôsobenia v iných vzdelávacích a výskumných organizáciách); potreby špecifikácie minimálnych požiadaviek na docentov a profesorov až do úrovne jednotlivých odborov resp. aj v rámci nich, požiadavkami na ich integritu v tvorivej činnosti, a ďalšie.

Na zasadnutí bola zvolená nová členka Rady pre vzdelávania a výchovu doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. (UPJŠ) a nový člen Legislatívnej komisie doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (UK). Rada schválila za predsedníčku Rady pre vzdelávanie a výchovu doc. Ing. Moniku Bakošovú, CSc. (STU), za predsedníčku Rady pre vedu, techniku a umenie RNDr. Zdenku Krajčovičovú, PhD. (TUAD), za predsedu Rady pre rozvoj a financovanie doc. Ing. Mareka Drímala, PhD. (UMB) a za predsedu Legislatívnej komisie doc. Mgr. Rastislava Šuleka, PhD. (TUZVO).

RVŠ SR ostro odsúdila neoprávnený postup policajného zásahu na akademickej pôde Akadémie policajného zboru dňa 28. 10. 2019.

Zasadnutie sa konalo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl v dňoch 2. a 3. 12. 2019