Zasadnutie uskutočnené na pôde Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bolo prioritne venované vyjadreniu Rady vysokých škôl k  Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021. Rada vyjadrila zásadný nesúhlas so znížením dotácie verejným vysokým školám.  Jej aktuálna výška neumožňuje udržanie kvality VŠ vzdelávania, zabezpečenie medzinárodnej konkurencieschopnosti VŠ a zároveň neumožňuje vytvárať motivačné prostredie pre mladú generáciu. Rada vysokých škôl žiada postupné dosiahnutie miery financovania VŠ z HDP na úrovni priemeru EÚ.

Rada väčšinou hlasov podporila nové prvky v metodike – nahradenie koeficienta kvalifikačnej štruktúry za koeficient intenzity výskumnej činnosti a nahradenie časti výkonov napočítavaných za výsledky už staršej komplexnej akreditácie za výkony tvorivej činnosti za posledné šesťročné obdobie. Ďalej rada zopakovala aj mnohé požiadavky z minulých období – požiadavku na systémové prehodnotenie všetkých koeficientov odborov, na urýchlené predloženie návrhu kritérií a metodiky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti, navýšenie dotácie na zabezpečenie potrebného rozsahu elektronických prístupov do databáz, navrhla upraviť percentuálne nastavenie medzi jednotlivými množinami oblastí výskumu pri publikačnej činnosti tak, aby sa znížil rozdiel medzi jednotkovými hodnotami porovnateľných publikačných výstupov v týchto množinách. Upozornila na problém nesprávneho zaraďovania niektorých časopisov do príslušného kvartilu. Pre výpočet výstupov umeleckej činnosti navrhla prehodnotenie váh tak, aby zohľadňovali ich medzinárodnú akceptáciu a individuálnu závažnosť. Rada požiadala o otvorenú diskusiu k Metodike pre ďalšie obdobie už v prvom polroku 2021.

Rada schválila novelizáciu Rokovacieho poriadku RVŠ , novelizáciu Štatútu RVŠ, úpravu Štatútu RRF v a Štatút Legislatívnej komisie. V súvislosti s končiacim funkčným obdobím nominantky rady vo výkonnej rade SAAVŠ rada schválila postup pri výbere novej nominácie.

Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl v dňoch 7. a 8. 12. 2020