Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2021 prijala toto stanovisko k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy:

  1. RVŠ SR zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona o vysokých školách, pretože je založený na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt, nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania a ani významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do zahraničia.
  2. RVŠ SR žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o stiahnutie návrhu novely zákona o VŠ z medzirezortného pripomienkového konania.
  3. RVŠ SR sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že predložená novela je výsledkom rokovaní kontaktnej skupiny. Ministerstvo však kontaktnú skupinu zneužilo len ako nástroj na jednostranné presadenie svojich zámerov. Keďže sa ukázalo, že ministerstvo nemá záujem o korektný dialóg s reprezentáciami VŠ, vedenie ministerstva stratilo našu dôveru, a preto RVŠ SR vyzýva ministra Branislava Grӧhlinga a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa na odstúpenie z funkcií.
  4. RVŠ SR sa spoločne s ostatnými reprezentáciami vysokých škôl obracia na predsedu vlády SR so žiadosťou o riešenie problémov spojených so zmysluplnou reformou vysokého školstva, na ktorej máme úprimný záujem sa podieľať.
  5. RVŠ SR vyzýva akademické obce vysokých škôl a ich fakúlt k vyjadreniu stanoviska k predloženej novelizácii vysokoškolskej legislatívy a v prípade nesplnenia vyššie uvedených požiadaviek RVŠ SR k zapojeniu sa do protestných akcií.


V Bratislave 26. októbra 2021

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda RVŠ SR, v.r.

Toto stanovisko nájdete aj v knižnici dokumentov RVŠ

Stanovisko RVŠ SR k predloženému návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy