Akademický senát (AS PdF TU) a vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave (PdF TU) odmietajú návrh novely zákona o vysokých školách, ktoré Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo“) predložilo dňa 22. 10. 2021 do
medzirezortného pripomienkového konania.

Nesúhlasíme s tým, že v návrhu nie sú rešpektované výsledky rokovaní kontaktnej skupiny
a ministerstvo opätovne predložilo verziu s hlavnými rysmi, ktoré boli pred niekoľkými
mesiacmi odmietnuté vysokými školami.

Pri definovaní opodstatnenosti zákona ministerstvo argumentuje potrebou „otvoriť vysoké
školy verejnosti, resp. verejnej kontrole“, hoci už teraz sú členmi správnych rád univerzít
externé osoby nepôsobiace na konkrétnej vysokej škole. Ministerstvo opätovne v návrhu
novely zavádza zásadnú zmenu v znení „Druhú polovicu členov správnej rady verejnej
vysokej školy vymenúva a odvoláva minister školstva
“. Pýtame sa, aká je to verejná
kontrola, ak minister ako osoba vyberie a vymenuje polovicu správnej rady? Aká je to
verejná kontrola, keď minister môže bez uvedenia dôvodu vymeniť svojich
nominantov?
Z návrhu jednoznačne vyplýva, že pomer členov správnej rady 50 : 50
zablokuje kľúčové procesy univerzity a ak nominanti ministra nebudú rešpektovať jeho
„vízie“, jednoducho ich vymení za „poslušných“. Toto nie je reforma, ale deformácia celej
akademickej sféry s cieľom jej politického i ekonomického ovládnutia.

Považujeme za pohŕdanie akademickými tradíciami i históriou univerzitného prostredia, aby
funkcia dekana fakulty vysokej školy, ktorá má tradíciu od 16. storočia, bola nahradená
pojmom „Orgán, ktorý podľa štatútu verejnej vysokej školy riadi fakultu“. Podľa návrhu
novely zákona sa „orgánom, ktorý riadi fakultu“ môže stať i osoba nepracujúca na
konkrétnej fakulte alebo vysokej škole, čo považujeme za neakceptovateľné,
a jednoznačne to povedie k politizácii i k ekonomickému ovládnutiu fakúlt externými
osobami. Trváme na zac
hovaní akademickej samosprávy a autonómnosti.

Nesúhlasíme s presunom kompetencií na schvaľovanie rozpočtu a nakladanie s majetkom a
odmietame aj uplatňovanie výnosov z podnikateľskej činnosti v dotácii. Ako majú vysoké
školy prilákať nových študentov a plniť náročné kritériá akreditačného procesu, ak sú
dlhodobo finančne podhodnocované?

Na základe vyššie uvedeného a najmä z dôvodu snahy ministerstva opäť vnútiť vysokým
školám nominantov ministra do správnej rady a nimi priamo ovplyvňovať až blokovať chod
univerzity a fakúlt žiadame o stiahnutie novely z medzirezortného pripomienkového
konania. Zároveň sa pripájame k výzve Rady vysokých škôl na odstúpenie ministra
Mgr. Gröhlinga a štátneho tajomníka Dr. Paulisa
.

V prípade ignorovania týchto požiadaviek sa v spolupráci s ostatnými vysokými školami
zapojíme do protestných akcií a o ich zmysle budeme informovať aj našich študentov.

V Trnave dňa 26. 10. 2021

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
predseda AS PdF TU
doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
dekanka PdF TU
Vyjadrenie Akademického senátu a vedenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách