Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK)
a Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK v Martine (AS JLF UK) jednomyseľne
podporujú uznesenia prijaté Akademickým senátom UK v Bratislave, Vedením UK v
Bratislave, prezídiom Slovenskej rektorskej konferencie ako aj Radou vysokých škôl, ktoré
zásadne odmietajú návrh novely Zákona o vysokých školách a žiadajú jeho stiahnutie
z legislatívneho konania. Návrh znamená popretie samostatnosti a autonómie vysokých škôl
a ich fakúlt so snahou o ich politizáciu.

Zároveň je Vedenie JLF UK aj Predsedníctvo AS JLF UK v Martine pripravené aktívne
participovať na ďalších krokoch a protestných akciách v súvislosti s pripravovanou novelou
zákona o vysokých školách.

Spoločné vyhlásenie Vedenia JLF UK v Martine a Predsedníctva Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine dňa 27. októbra 2021