Štatút Rady pre rozvoj a financovanie vysokých škôl pri RVŠ SR

Preambula

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky zriaďuje podľa čl. 8, ods. 1 svojho štatútu Radu pre rozvoj a financovanie vysokých škôl pri Rade vysokých škôl Slovenskej republiky a deleguje jej podľa čl. 8 ods. 5 svojho štatútu kompetencie pre oblasť rozvoja a financovania v rozsahu vymedzenom týmto štatútom.

Ȓl. 1. Úvodné ustanovenia

Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR (ďalej len rada) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Rady vysokých škôl pre oblasť tvorby a realizácie stratégie vysokých škôl v oblasti rozvoja a financovania. Vo svojej činnosti spolupracuje s príslušnými odbornými útvarmi Ministerstva školstva Slovenskej republiky v záujme obojstrannej informovanosti v danej problematike a s cieľom pôsobiť pri tvorbe štátnej politiky v oblasti rozvoja a financovania VŠ v rezorte školstva SR, presadzovať a sledovať jej realizáciu.

Ȓlenmi rady s hlasom rozhodujúcim sú prorektori, resp. poverení zamestnanci vysokých škôl financovaných z kapitoly MŠ SR (jeden za každú vysokú školu), ktorých do tejto rady deleguje rektor príslušnej vysokej školy, dvaja kvestori, ktorých deleguje Klub kvestorov, traja zástupcovia Rady vysokých škôl, ktorých deleguje Rada vysokých škôl a traja zástupcovia MŠ SR,ktorých deleguje minister školstva. Prorektori vysokých škôl, ktoré sú financované zo zdrojov mimo kapitoly MŠ SR, ktorých deleguje rektor príslušnej vysokej školy, sú členmi rady s hlasom poradným.

Ȓlenstvo v rade je zastupiteľné takto:

 1. prorektor, resp. poverený zamestnanec vysokej školy je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom príslušnej vysokej školy,
 2. kvestor je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom Klubu kvestorov,
 3. zástupca RVŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným členom RVŠ SR,
 4. zástupca MŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom MŠ SR.

Ȓl. 2. Pôsobnosť rady

Rada reprezentuje záujmy vysokých škôl v oblastiach rozvoja a financovania vysokých škôl v rozsahu delegovanom Radou vysokých škôl SR v tomto štatúte.

Rada plní najmä tieto úlohy:

 1. iniciuje riešenie otázok, ktoré majú strategický význam pre dosiahnutie kvantitatívneho rastu podielu vysokoškolsky vzdelaných občanov, spojeného s rastom kvalitatívnej úrovne vzdelávania a pre riešenie ekonomicko-sociálnych podmienok tohoto procesu v spoločnosti,
 2. vyjadruje sa k podstatným návrhom a opatreniam, ktoré sa týkajú rozvoja vysokých škôl a ich financovania,
 3. vypracúva návrhy kritérií delenia ročného rozpočtu vysokých škôl v SR,
 4. vyjadruje sa k rozdeleniu finančných prostriedkov MŠ SR na vysoké školy v SR,
 5. poskytuje pomoc a spoluprácu odborným útvarom MŠ SR pri tvorbe koncepčných a strategických opatrení,
 6. vytvára pôdu pre výmenu názorov a koordináciu postupov, príp. stanovísk samosprávnych orgánov vysokých škôl,
 7. predkladá návrhy riešení alebo kritérií riešenia v konkrétnych veciach,
 8. reprezentuje vysoké školy v ďalších veciach v rozsahu kompetencie delegovanej RVŠ SR.

Ȓl. 3. Orgány rady

Rada si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedov spravidla na štyri roky.

Ak predsedovi z akýchkoľvek dôvodov skončí funkčné obdobie, zvolá podpredseda zasadnutie rady, na ktorom sa zvolia orgány rady pre ďalšie obdobie.

Predsedníctvo rady tvoria predseda rady, podpredsedovia, jeden zo zástupcov RVŠ SR a jeden zo zástupcov MŠ SR v rade.

Tajomníka rady určuje predseda Rady vysokých škôl SR zo sekretariátu RVŠ SR. Tajomník zodpovedá predsedovi rady za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti rady.

Ȓl. 4. Práva a povinnosti členov rady

Ȓlenovia rady sú oprávnení predkladať rade iniciatívne návrhy a námety a zúčastň†ovať sa na činnosti rady.

Ȓlenovia rady sú povinní najmä zúčastň†ovať sa na zasadaniach rady a plniť úlohy prijaté radou podľa čl. 2 tohoto štatútu.

Rada môže na plnenie svojich úloh požadovať podkladové materiály z vysokých škôl a fakúlt, príslušných odborných útvarov MŠ SR a od iných spolupracujúcich orgánov a inštitúcií.

Ȓl. 5. Rokovanie rady a jej predsedníctva

Zasadnutia rady zvoláva predseda najmenej dvakrát ročne. Rokovania vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo predsedom poverený člen rady.

Predseda rady zvoláva predsedníctvo rady na prípravu zasadania rady a v záujme operatívneho riešenia úloh rady v období medzi jej zasadaniami.

Predseda môže prizvať na rokovanie rady alebo jej predsedníctva odborníkov z oblasti rozvoja a financovania vysokých škôl.

Uznesenia rady majú charakter odporúčaní.

Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina členov rady s hlasom rozhodujúcim.
Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej vä荹iny prítomných členov s hlasom rozhodujúcim.

Z rokovaní rady a jej predsedníctva vyhotovuje tajomník zápisnicu, ktorú po schválení predsedom rozosiela všetkým členom.

Ȓl. 6. Zabezpečenie činnosti rady

Po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečuje činnosť rady a jej predsedníctva tajomník rady.

Náklady spojené s činnosťou rady sú financované z rozpočtu Rady vysokých škôl vyčleneného na tento účel.

Ȓl. 7. Záverečné ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť dň†om schválenia Radou vysokých škôl SR.Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Rada vysokých škôl SR.

Schválila Rada vysokých škôl na svojom zasadaní dň†a 20.februára 2004

Libor Vozár
predseda RVŠ SR