Kontaktné informácie

Meno
Nagy Melinda, Dr. habil., PaedDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita J.Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta
Adresa
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
Telefón
02/9014 9244