Kontaktné informácie

Meno
Pavlíková Žaneta, PaedDr., PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov, Katedra anglického jazyka
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Telefón
055/234 5141