Kontaktné informácie

Meno
Hajdučeková Ivica doc. PaedDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Adresa
Šrobárova 2, 040 59 Košice
Telefón
055/6836 125