Štatút Rady pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl SR

Preambula

Rada vysokých škôl SR zriaďuje podľa čl. 10, ods. 1 svojho štatútu Radu pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl SR a deleguje jej podľa čl. 10, ods. 5 svojho štatútu kompetencie pre oblasť vzdelávania a výchovy v rozsahu vymedzenom týmto štatútom.

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

 1. Rada pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl SR (ďalej len rada) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Rady vysokých škôl SR (ďalej len RVŠ SR) pre oblasť tvorby a realizácie politiky vysokých škôl v oblasti vzdelávania a výchovy. Vo svojej činnosti nadväzuje na prácu odborných útvarov Ministerstva školstva, vedy. výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) v záujme obojstrannej informovanosti v danej problematike.
 2. Členmi rady sú prorektori vysokých škôl , resp. poverení pracovníci (jeden za každú vysokú školu), ktorých do tejto rady deleguje rektor príslušnej vysokej školy, traja zástupcovia RVŠ SR, ktorých deleguje RVŠ SR, dvaja vedúci pracovníci MŠVVaŠ SR, ktorí majú kompetencie pre danú problematiku a ktorých deleguje minister školstva a dvaja zástupcovia študentov, delegovaní Študentskou radou vysokých škôl SR (ŠRVŠ SR).
 3. Členstvo v rade je zastupiteľné. takto:
  • prorektor, resp. zástupca vysokej školy je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom príslušnej vysokej školy,
  • zástupca RVŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným členom RVŠ SR,
  • zástupca MŠVVaŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom MŠVVaŠ SR,
  • zástupca ŠRVŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným členom ŠRVŠ SR.

Čl. 2. Pôsobnosť rady

 1. Rada reprezentuje záujmy vysokých škôl v oblasti vzdelávania a výchovy v rozsahu kompetencií delegovaných RVŠ SR a vymedzených týmto štatútom.
 2. Rada rokuje o zásadných otázkach, návrhoch a opatreniach, týkajúcich sa vzdelávania a výchovy na vysokých školách.
 3. Do pôsobnosti rady patrí najmä:
  • vyjadrovať sa k návrhom týkajúcim sa obmedzenia medziročného nárastu počtu novoprijatých študentov v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore, ktorých zohľadní pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na nasledujúci kalendárny rok
  • vyjadrovať sa k návrhom úprav a zmien štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie, ktoré zverejňuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, ako aj k metodike posudzovania plnenia štandardov.
  • vyjadrovať sa k metodike rozpisu dotácie verejným vysokým školám z hľadiska vzdelávania,
  • reprezentovať vysoké školy v ďalších veciach v rozsahu kompetencií delegovaných RVŠ SR.

Čl. 3. Orgány rady

 1. Rada si volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov spravidla na štyri roky.

Čl. 4. Práva a povinnosti členov rady

 1. Členovia rady sú oprávnení predkladať rade iniciatívne návrhy a námety a zúčastňovať sa tvorbe materiálov rady.
 2. Členovia rady sú povinní najmä zúčastňovať sa na zasadaniach rady a plniť úlohy prijaté radou podľa čl. 2 tohoto štatútu.
 3. Rada môže na plnenie svojich úloh požadovať podkladové materiály z vysokých škôl a fakúlt, príslušných odborných útvarov MŠVVaŠ SR a od iných spolupracujúcich orgánov a inštitúcií.

Čl. 5. Rokovanie rady

 1. Zasadnutia rady zvoláva jej predseda podľa potreby. Rokovania vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo predsedom poverený člen rady.
 2. Na rokovanie rady môžu byť prizývaní podľa obsahu prerokúvanej problematiky aj ďalší odborníci.
 3. Výsledky rokovania rady sú prijímané vo forme uznesení a majú charakter odporúčaní.
 4. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 5. Z rokovaní rady sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje najmä dátum a miesto konania zasadnutia, prijaté uznesenia a závery rokovania. Záznam schvaľuje predseda a zverejňuje sa na webovom sídle rady.

Čl. 6. Zabezpečenie činnosti rady

 1. Po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečuje činnosť komisie sekretariát Rady vysokých škôl SR.

Čl. 7. Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa Štatút Rady pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl SR zo dňa 10. 10. 2002.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Radou vysokých škôl SR.
 3. Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Rada vysokých škôl SR.

Schválilo Predsedníctvo Rady vysokých škôl SR

na svojom zasadaní dňa 29. marca 2023.

Martin Putala

predseda RVŠ SR