Štatút Rady pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl SR

Preambula

Rada vysokých škôl Slovenskej republiky zriaďuje podľa čl. 8, ods. 1 svojho štatútu Radu pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl SR a deleguje jej podľa čl. 8 ods. 5 svojho štatútu kompetencie pre oblasť vzdelávania a výchovy v rozsahu vymedzenom týmto štatútom.

čl. 1. Úvodné ustanovenia

 1. Rada pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl SR (ďalej len rada) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Rady vysokých škôl SR (ďalej len RVŠ SR) pre oblasť tvorby a realizácie politiky vysokých škôl v oblasti vzdelávania a výchovy. Vo svojej činnosti nadväzuje na prácu odborných útvarov Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len MŠ SR) v záujme obojstrannej informovanosti v danej problematike.
 2. Ȓlenmi rady sú prorektori vysokých škôl , resp. poverení pracovníci (jeden za každú vysokú školu), ktorých do tejto rady deleguje rektor príslušnej vysokej školy, traja zástupcovia RVŠ SR, ktorých deleguje RVŠ SR, dvaja vedúci pracovníci MŠ SR, ktorí majú kompetencie pre danú problematiku a ktorých deleguje minister školstva a dvaja zástupcovia študentov, delegovaní Študentskou radou vysokých škôl
 3. Ȓlenstvo v rade je zastupiteľné. takto:
  • prorektor, resp. zástupca vysokej školy je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom príslušnej vysokej školy,
  • zástupca RVŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným členom RVŠ SR,
  • zástupca MŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným zástupcom MŠ SR,
  • zástupca ŠRVŠ SR je zastupiteľný ním písomne povereným členom ŠRVŠ SR.

čl. 2. Pôsobnosť rady

 1. Rada reprezentuje záujmy vysokých škôl v oblasti vzdelávania a výchovy v rozsahu kompetencií delegovaných RVŠ SR a vymedzených týmto štatútom.
 2. Rada rokuje o zásadných otázkach, návrhoch a opatreniach, týkajúcich sa vzdelávania a výchovy na vysokých školách:
 3. Do pôsobnosti rady patrí najmä:
  • vyjadrovať sa k návrhu ministra
   • na predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie (§ 81 ods.2 zákona)
   • na odvolanie člena Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 8 zákona),
   • na preradenie vysokej školy podľa § 85 ods. 1 až 4 zákona,
   • na obmedzenie medziročného nárastu počtu študentov v dennej forme štúdia na ktorých poskytne jednotlivým vysokým školám finančné prostriedky (§102 ods. 2 písm. f);
  • vyjadrovať sa k návrhom kritérií Akreditačnej komisie používaných pri posudzovaní:
   • spôsobilosti vysokej školy uskutočň†ovať študijný program oprávň†ujúci udeliť jeho absolventom akademický titul,
   • spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočň†ovaní doktorandského študijného programu
   • spôsobilosti vysokej školy uskutočň†ovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov,
  • vyjadrovať s k návrhu kritérií používaných pri návrhu na začlenenie vysokej školy (§ 2 ods. 13 a 16 zákona) a pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (§ 82 ods. 3 zákona).
  • reprezentovať vysoké školy v ďalších veciach v rozsahu kompetencií delegovaných RVŠ SR.

čl. 3. Orgány rady

 1. Rada si volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov spravidla na štyri roky.

čl. 4. Práva a povinnosti členov rady

 1. Ȓlenovia rady sú oprávnení predkladať rade iniciatívne návrhy a námety a zúčastň†ovať sa tvorbe materiálov rady.
 2. Ȓlenovia rady sú povinní najmä zúčastň†ovať sa na zasadaniach rady a plniť úlohy prijaté radou podľa čl. 2 tohoto štatútu.
 3. Rada môže na plnenie svojich úloh požadovať podkladové materiály z vysokých škôl a fakúlt, príslušných odborných útvarov MŠ SR a od iných spolupracujúcich orgánov a inštitúcií.

Ȓl. 5. Rokovanie rady

 1. Zasadnutia rady zvoláva jej predseda, najmenej dvakrát ročne. Rokovania vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo predsedom poverený člen rady.
 2. Na rokovanie rady môžu byť prizývaní podľa obsahu prerokúvanej problematiky aj čalší odborníci.
 3. Výsledky rokovania rady sú prijímané vo forme uznesení a majú charakter odporúčaní.
 4. Rada je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná najmenej tretina všetkých členov rady. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej vä荹iny prítomných členov.
 5. Z rokovaní rady sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje najmä dátum a miesto konania zasadnutia, prijaté uznesenia a závery rokovania. Záznam schvaľuje predseda a rozosiela sa všetkým členom rady a predsedovi RVŠ.

čl. 6. Zabezpečenie činnosti rady

 1. Funkciu Sekretariátu rady plní Sekretariát RVŠ SR.

čl. 7. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť dň†om schválenia Radou vysokých škôl SR.
 2. Zmeny a doplnky tohoto štatútu schvaľuje Rada vysokých škôl SR.

Schválila Rada vysokých škôl SR
na svojom zasadaní dň†a 10. 10. 2002

Libor Vozár
predseda RVŠ SR