Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre schvaľuje Výzvu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl a pripája sa k symbolickému prerušeniu výučby dňa 21.02.2022.

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre