Uznesenie AS LFUK 1/14/2022

AS LFUK prijíma Výzvu RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl, ktorú prijalo plénum RVŠ na svojom zasadnutí v stredu, 9. 2. 2022 a predsedníctvo AS UK dňa 14.2.2022 a odmieta novelu zákona o Vysokých školách, vo verzii, ktorá bola predložená národnej rade SR :

 RVŠ SR naďalej zásadne nesúhlasí s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie na úrovni VŠ a fakúlt a žiada v novele zákona ponechať:

1. voľbu kandidáta na rektora verejnej vysokej školy vo výhradnej kompetencii jej akademického senátu za podmienok určených štatútom vysokej školy;

2. zákonnú úpravu samosprávy na úrovni fakúlt tak, aby kandidáta na dekana volil akademický senát fakulty;

3. rozhodovanie o metodike rozpisu dotácie, rozpočte verejnej vysokej školy a o nakladaní s jej majetkom aj v kompetencii akademického senátu verejnej vysokej školy;

4. zastúpenie zamestnaneckej časti akademickej obce verejnej vysokej školy v jej správnej rade;

5. stanovenie kritérií v oblasti pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v kompetencii vysokej školy v súlade s jej vnútorným systémom kvality.

Zároveň Akademický senát LFUK navrhuje dekanovi LFUK na deň protestu dňa 21. 2. 2022  a počas jednania o novele v NR SR vyhlásiť dekanské voľno, aby sa tým vytvoril priestor na diskusie so študentmi o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska UK a LFUK k novele Zákona o VŠ na pôde jednotlivých fakúlt UK.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave