Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela odmieta návrh novely zákona o VŠ !

Akademický senát PrF UMB prijal na svojom zasadnutí dňa 8.11.2021 nasledovné uznesenie:

Akademický senát PrF UMB v Banskej Bystrici má zásadnejší problém s novelou zákona o VŠ a to pre problém likvidácie akademickej samosprávy VŠ.
To konkrétne znamená, že na úrovni fakúlt budú, podľa návrhu novely, zákonom zrušené funkcie dekan, prodekani, zrušená vedecká rada i akademický senát a všetka moc na univerzite sa v zásade sústredí do rúk rektora, no predovšetkým do rúk členov správnej rady, ktorej členov bude menovať v rozsahu jednej polovice minister školstva. Z toho plynie vážna obava z politizácie vysokých škôl, neželaných útokov zo strany politikov, obmedzovaniu financovania vysokých škôl, prenosu nakladania s majetkom škôl na správnu radu, skrátka – dôvodne sa obávame, že sa o nás bude rozhodovať úplne bez nás.

Vzhľadom na túto skutočnosť Vás chcem poprosiť, aby sme spoločne využili všetky zákonné cesty a možnosti ako prejaviť nesúhlas s týmito zmenami.
Do pozornosti preto dávam dve akcie:

  • Online petícia organizovaná Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (časovo je to pre Vás na cca 2 minúty). Link dostupný tu
  • Zodpovedný protest za slobodné univerzity, ktorý je organizovaný Univerzitou Komenského v Bratislave a bude sa konať 16.11.2021 o 13:00h pred historickou budovou UK, na Šafárikovom námestí. Bližšie informácie tu

Ďakujeme za každý prejav podpory !

Doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.
Predseda Akademického senátu PrF UMB

Výzva na podporu protestov proti likvidácii akademickej samosprávy slovenských vysokých škôl