Vážené kolegyne, vážení kolegovia akademickej obce FPV UMB,

AS FPV UMB v Banskej Bystrici Vás mimoriadne oslovuje a žiada o aktívnu podporu akademických reprezentácií v boji proti likvidácii akademickej samosprávy slovenských vysokých škôl. Ako určite viete, v súčasnosti sme v záverečnom štádiu legislatívneho procesu novely zákona o vysokých školách, v ktorej aj napriek prísľubom zo strany ministerstva školstva, nedošlo k posunu ohľadne rušenia samosprávy vysokých škôl.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť Vás chceme požiadať, aby sme spoločne využili všetky zákonné cesty a možnosti ako prejaviť nesúhlas s týmito zmenami.   Do pozornosti preto dávame dve akcie:  

  • online petícia organizovaná Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave,  bližšie informácie TU.   
  • zodpovedný protest za slobodné univerzity, ktorý je organizovaný Univerzitou Komenského v Bratislave a bude sa konať 16.11.2021 o 13:00h pred historickou budovou UK, na Šafárikovom námestí, bližšie informácie TU.

Naša akademická obec zahŕňa študentov a zamestnancov fakulty, preto Vás chcem poprosiť o aktívne zapojenie sa do petície cez link uvedený vyššie a v rámci Vašich možností aj o fyzickú účasť na protestnom pochode za slobodné univerzity.

Novela zákona o vysokých školách je dostupná TU.

S časťou navrhovaných zmien nemajú reprezentácie vysokých škôl (Rada vysokých škôl SR, Slovenská rektorská konferencia, Študentská rada vysokých škôl SR, Klub dekanov) zásadnejší problém, pre nás všetkýchje kľúčový problém likvidácia akademickej samosprávy vysokých škôl. Konkrétne to znamená, že na úrovni fakúlt budú zákonom zrušené funkcie dekana, prodekanov, zrušená vedecká rada i akademický senát. Všetka moc na univerzite sa v zásade sústredí do rúk rektora, predovšetkým do rúk členov správnej rady, ktorých bude menovať v rozsahu jednej polovice minister školstva. Z toho plynie vážna obava z politizácie vysokých škôl, neželaných útokov zo strany politikov, obmedzovaniu financovania vysokých škôl alebo prenosu nakladania s majetkom škôl na správnu radu.

Akademická samospráva na Slovensku je výdobytok Novembra 1989, ale s predchádzajúcou stáročnou tradíciou. Novela zákona o vysokých školách ju prakticky zničí. Chceme Vás preto opakovane požiadať o podporu vyššie uvedených akcií, aby bolo čo najviac počuť náš hlas a dosiahli sme buď úplné stiahnutie navrhovanej novely, alebo aspoň jej redukciu o ostro odmietanú likvidáciu vysokoškolskej samosprávy.

Stanoviská jednotlivých vysokoškolských reprezentácií nájdete napr. na linkoch:

Akademický senát FPV UMB v Banskej Bystrici

Výzva Akademického senátu FPV UMB