Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podporuje občiansku angažovanosť členov akademickej obce UMB ako dôležitý prejav akademickej kultúry, ktorá je jedným z hlavných pilierov pri napĺňaní poslania UMB. Rešpektuje individuálne právo jednotlivca vyjadriť svoj názor a aktívne prejaviť svoj postoj vo vzťahu k aktuálnej situácii súvisiacej s reformnými krokmi v oblasti vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

Ak súhlasíte, že situácia s novelou zákona o vysokých školách je vážna, tak využite všetky zákonné cesty a možnosti ako prejaviť nesúhlas s týmito zmenami.   

Stanovisko vedenia UMB k aktuálnemu dianiu v oblasti vysokoškolského vzdelávania