Vedenie Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „vedenie EF
UMB“) a predsedníctvo Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len „predsedníctvo AS EF UMB“) prerokovali otázky súvisiace
s navrhovanou novelizáciou vysokoškolskej legislatívy a prijali nasledovné uznesenie:


Vedenie EF UMB a predsedníctvo AS EF UMB si uvedomujú potrebu reformy vysokoškolského
vzdelávania na Slovensku, ktorá bude viesť k zvyšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania
a rozvoju vedy na Slovensku, k zmenám vo financovaní vysokých škôl a k znižovaniu
byrokratizácie v oblasti verejného obstarávania. Máme za to, že schválením predloženého
návrhu novely Zákona o vysokých školách, ktorý v súčasnej podobe bezprecedentne
okliesňuje akademické slobody, nedosiahneme ciele deklarované Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR, a teda nezvýšime kvalitu vysokoškolského vzdelávania
a nezabránime odlivu mladých ľudí do zahraničia.

 
Týmto vyhlásením vyjadrujeme podporu a stotožňujeme sa so stanoviskami vysokoškolských
reprezentácií ako aj Klubu dekanov, ktoré zhodne odmietli návrh novely Zákona o vysokých
školách založený na obmedzovaní samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt.
Ohradzujeme sa voči nekorektnému prístupu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR v celom procese prípravy novely ako aj voči mediálnym dezinformáciám a účelovému
vytváraniu negatívneho obrazu vysokých škôl vo verejnosti. Žiadame ministra školstva, vedy,
výskumu s športu SR o prípravu novely Zákona o vysokých školách a súvisiacich zákonov
založenej na princípoch rešpektovania a úcty k akademickým právam a slobodám.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami vyzývame členov akademickej obce EF UMB
ako aj našich absolventov, aby sa zapojili do aktivít na podporu protestu proti predloženej
novele Zákona o vysokých školách:

 1. Pochod „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“, ktoré spoločne organizuje UK, STU,
  RVŠ SR, ŠRVŠ dňa 16. novembra 2021 o 13.00 zo Šafárikovho námestia v Bratislave,
  bližšie info: https://www.facebook.com/events/429818758766199/
 2. „Petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách“, ktorú organizuje
  STU, UK, RVŠ SR, ŠRVŠ:
  https://www.peticie.com/peticia_za_zachovanie_akademickej_samospravy_na_vysokyc
  h_kolach?fbclid=IwAR2cSDO4EH7N6nRHIK4l0NyhVauU3KWhVgXWBRD4GlXs_H1cn1RPU
  0EmW3k

V Banskej Bystrici, 11. 11. 2021

Ekonomická fakulta UMB

Spoločné vyhlásenie vedenia EF UMB a predsedníctva Akademického senátu EF UMB